Експеримент с вода и звук

Авто­рът на това видео решил да про­вери как ще тече водата при опре­де­лени чес­тоти звук. За екс­пе­ри­мента напъл­нил кофа вода, 30 см. под кофата раз­по­ло­жил озву­чи­телно тяло за ниски чес­тоти — субу­фер. От кофата с плас­т­ма­сово мар­куче източва водата, която минава пред тон­ко­ло­ната… Наб­лю­да­вайте ефекта когато 24-​те кадъра в секунда на каме­рата съв­пад­нат с чес­то­тата на звука — 24 херца.

Thanks! You've already liked this