Евреите и Талмуда

Нрав­с­т­ве­ното уче­ние и общес­т­ве­ните основи на еврейс­кия народ спо­ред него­вата све­щена книга Тал­муда с прег­лед на исто­ри­чес­ките обс­то­я­тел­с­тва при които еврейс­кият народ отс­тъпва от закона на Мои­сей.
Тук може да про­че­тете по-​подробно за кни­гата, както и да си я поръчате.

Thanks! You've already liked this