Дневникът на един евреин

В Гес­тапо гер­ман­ците са изте­за­вали и изби­вали евре­ите, а в ЧК евре­ите — рус­на­ците. И поради това, че Хит­лер и Ста­лин се явя­ват повече след­с­т­вие, откол­кото пър­воп­ри­чина, то трябва да тър­сим много по-​сериозно и дъл­боко коре­ните на абсо­лют­ното и чисто зло.
Тази книга шокира, но това е самата истина. Всички тези пато­ло­гични садисти, педо­фили и нек­ро­фили и днес са люби­мите герои на американско-​еврейския Холи­вуд. Така че нека да зак­рием пос­лед­ната стра­ница на вто­рото хиля­до­ле­тие, като раз­бием фал­ши­вите схеми на све­тов­ните мани­пу­ла­тори на общес­т­ве­ното съзнание.

Тук може да про­че­тете повече за кни­гата и да си я поръчате.

Thanks! You've already liked this