Градински плочки от речни камъчета

 1. Нап­ра­вете рамка от дър­вени летви с дебе­лина, равна на жела­ната дебе­лина на плоч­ката и я при­ко­вете леко в пред­ва­ри­телно нап­ра­вени дупки към водо­ус­той­чив шпер­п­лат. Преди да при­ко­вете рам­ката към шпер­п­лата под­ло­жете дебел найлон.
 2. В рам­ката поси­пете сух пре­сят пясък и под­рав­нете, така че да се обра­зува пясъ­чен слой с дебе­лина 1 см. След изли­ва­нето на плоч­ката, този пясък ще бъде отмит, за да се показ­ват камъчетата.
 3. Наре­дете камъ­че­тата, с лицето надолу, като ги заби­вате в пясъка докато дос­тиг­нат дъното.
 4. Про­ве­рете дали нав­ся­къде пясъ­кът е оста­нал равен. Ако трябва на места доси­пете. Нак­рая намок­рете пясъка, но вни­ма­вайте да не го отми­ете. Най-​добре е да изпол­з­вате пул­ве­ри­за­тор с пом­пичка от пре­па­рат за миене на прозорци.
 5. Нап­ра­вете цимен­това замазка. Раз­бър­кайте добре раз­т­вора, по въз­мож­ност с бър­калка прик­ре­пена към дрелка, и налейте във фор­мата докато се напълни до сре­дата на фор­мата. Почу­кайте с чук по рам­ката от всички страни по няколко пъти, за да излезе въздуха.
 6. Оста­вете за около един ден замаз­ката да се стегне дос­та­тъчно, че за задържа камъ­че­таат, но не тол­кова, че за започне да се напуква.
 7. Допъл­нете оста­на­лата част от фор­мата с бетон. Почук­вайте отгоре бетона от всички страни, за да се уплътни добре.
 8. Изпол­з­вайте права летва, по-​дълга от фор­мата, за да под­рав­ните с почук­ване по рам­ката, като доба­вяте или отне­мате бетон където е необ­хо­димо. Трябва да се получи равна повър­х­ност. Отново почук­вайте по рам­ката от всички страни, за да изка­рате въз­духа. Пок­рийте с най­лон и при­тис­нете отс­т­рани, за да не поз­во­лите бързо да изсъхне. Бето­нът бързо ще се стегне и ще бъде дос­та­тъчно твърд на след­ва­щия ден.
 9. Бето­нът и замаз­ката все още няма да бъдат много здрави, затова вни­ма­телно, да не отчу­пите кра­и­щата, отс­т­ра­нете лет­вите. Пос­та­вете плоч­ката вер­ти­кално и изчет­кайте пясъка с твърда четка или мет­личка. С мар­куч отмийте оста­на­лия пясък.
 10. Преди да се стегне замаз­ката с чук и длето отс­т­ра­нете вся­какви израс­тъци и заоб­лете ост­рите ръбове.
 11. Плоч­ката трябва да бъде напълно завита и запе­ча­тана в най­лон, за да се пре­дот­в­рати съсъх­ване– Тя дос­тига 90% от сво­ята якост на тре­тия ден, но трябва да стои завита и овлаж­нена 28 дни за да дос­тигне мак­си­мална якост.
Thanks! You've already liked this