Велорекс Оскар

Източ­ник: carpictures​.us от Car Pictures на Pinterest

Спом­няте ли си този хиб­рид между авто­мо­бил и мото­цик­лет, про­из­веж­дан от 50-​те години на мина­лия век, та чак до 1971 г. от една ТПК в гр. Сол­нице в бив­шата Чехос­ло­ва­кия? За онези, които не са го виж­дали на живо и не са се кач­вали на това три­ко­лесно возило — да, пред­с­тав­лява точно това, което се вижда на сним­ката — сто­ма­нен ске­лет, обле­чен с плат!!

Source: Melvyn on Pinterest

Thanks! You've already liked this