Антена за цифрова телевизия от капак на метална кутия

 • Наме­рете мета­лен капак от от кръгла кутия с диа­ме­тър около 20 см. Ако нямате под­хо­дяща, ще се наложи да купите кутия бис­к­вити или шоко­ла­дови бон­бони в такава кутия. Тъкмо ще зарад­вате децата.
 • Раз­де­лете кръга на 6 равни части и ще полу­чите 6 точки. С флу­мас­тер мак­ри­райте два сре­щу­по­ложни три­ъ­гълни сегмента.
 • Изпол­з­вайки инс­т­ру­мент за рязане отс­т­ра­нете три­ъ­гъл­ни­ците. НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА!!! Сло­жете си маска за лице и кожени работни ръкавици.
 • Заоб­лете ръбо­вете, като оси­гу­рите 6 мм раз­с­то­я­ние между върховете.
 • Про­бийте дупка 6 мм.
 • Изре­жете скоба 12 х 18 мм.
 • Под­гот­вете кра­и­щата на коак­си­ал­ния кабел.
 • Изпол­з­вайте поял­ник за да запо­ите кра­и­щата на кабела за ъглите, а също и ско­бата, за да зак­ре­пите кабела.
 • Бор­дът на кути­ята трябва да е висок 12 мм.
 • Зак­ре­пете анте­ната на про­зо­реца с двойно залеп­ваща лепенка.
 • ТЕСТВАЙТЕ!
 • Напи­шете в комен­тар как е ста­нала антената!Друг още много по-​лесен начин да си нап­ра­вите антена може да видите на това видео.
Ако обаче циф­ро­вият теле­ви­зи­о­нен сиг­нал е слаб и отда­ле­чен, ще ви е необ­хо­дима по-​мощна антена със усил­ва­тел. Схема и опи­са­ние как да си нап­ра­вите такава, ще нау­чите на тази стра­ница.

Thanks! You've already liked this