40 хитри начина да изгорите излишните калории без упражнения

Източ­ник: noexcusefitness​.com​.au от Melissa на Pinterest

1. Спете повече

Поня­ко­га това е по-лес­но да се каже, откол­ко­то да се напра­ви кога­то има­те мал­ки деца, но изслед­ва­ни­я­та сочат, че при 4 часа по-мал­ко сън за опре­де­лен пери­од от вре­ме нама­ля­ва мета­бо­лиз­ма. Ста­рай­те се да спи­те меж­ду 7 и 9 часа за една нощ.

2. Гледайте по-малко телевизия

Спре­те да гле­да­те теле­ви­зия само зара­ди сама­та теле­ви­зия. Раз­би­ра се, гле­дай­те люби­ми­те си пре­да­ва­ния, но със сигур­ност всич­ки ние сяда­ме пред теле­ви­зо­ра и си мис­лим: „Няма нищо инте­рес­но“, но кол­ко­то и да е учуд­ва­що сяда­ме и гле­да­ме това „нищо инте­рес­но“. Про­уч­ва­ни­я­та показ­ват, че хора­та кои­то нама­лят напо­ло­ви­на вре­ме­то, пре­ка­ра­но в гле­да­не на теле­ви­зия, изга­рят допъл­ни­тел­но 119 кало­рии днев­но, без всъщ­ност да про­ме­нят про­ме­нят при­ема си на калории.

3. Вършете нещата на ръка

Това неви­на­ги е най-лес­но кога­то има­те мал­ки деца или сте заети с рабо­та, но кога­то има­те въз­мож­ност сам изпъл­не­те някои домаш­ни задъл­же­ния. Око­се­те лива­да­та. Пус­не­те пра­хос­му­кач­ка­та и почис­те­те вкъ­щи. Измий­те кола­та. Измий­те чини­и­те или прост­ре­те пра­не­то. При­ят­но е, кога­то някой друг вър­ши тези неща за нас, но ако има­те вре­ме помис­ле­те дали не може­те да ги извър­ши­те сам, тъй като за тях­но­то изпъл­не­ние се израз­ход­ва зна­чи­тел­но коли­чес­т­во енер­гия. Напри­мер кога­то мие­те кола­та си изга­ря­те 210 кало­рии на час.

4. Сам си пригответе храната

Всич­ки зна­ем, че е по-здра­вос­лов­но, откол­ко­то да си поръ­ча­те хра­на вкъ­щи, но помис­ле­те и за допъл­ни­тел­ни­те кало­рии, кои­то ще изго­ри­те като при­гот­вя­те хра­на­та си. Най-мал­ко ще бъде­те на крак поло­вин час пове­че, с кое­то ще изго­ри­те пове­че кало­рии, откол­ко­то ако си взе­ме­те хра­на за вкъщи.

5. Проявете обществена активност

След­ва­щия път, кога­то се заема­те с някак­во общес­т­ве­но мероп­ри­я­тие, избе­ре­те си дей­ност при коя­то ще се дви­жи­те пове­че дока­то в също­то вре­ме се забав­ля­ва­те. Има раз­лич­ни въз­мож­нос­ти, напр. игра на боу­линг, кара­не на кар­тинг. При подоб­ни забав­ле­ния се изга­рят сред­но по 200 кало­рии на час.

6. Вземете си крачкомер

Стре­ме­те се все­ки ден да пра­ви­те по 10000 крач­ки, кое­то се рав­ня­ва на 8 кило­мет­ра. В зави­си­мост от някои фак­то­ри като тег­ло, пол и въз­раст това ще дове­де до изга­ря­не­то на 250 – 600 кало­рии на ден.

7. Движете се по-бързо

Забе­ля­за­ли ли сте, как хора­та с нор­мал­но тег­ло изпъл­ня­ват ежед­нев­ни­те си задъл­же­ния по-бър­зо, дока­то тези с над­нор­ме­но тег­ло обик­но­ве­но изпъл­ня­ват същи­те тези задъл­же­ния доста по-бав­но? Това наис­ти­на не е някак­ва голя­ма тай­на, дви­же­те се по-бър­зо и ще изга­ря­те пове­че кало­рии. Иска­те ли да се дви­жи­те по-бър­зо? Ами кога­то отива­те някъ­де пеша, дви­же­те се така, сякаш закъс­ня­ва­те за среща.

8.Разхождайте се и говорете

Ако може­те, не седе­те непод­виж­но дока­то гово­ри­те по теле­фо­на. Вкъ­щи ста­не­те и се раз­хо­де­те из ста­я­та дока­то гово­ри­те по теле­фо­на, а на рабо­та, ако е въз­мож­но, кога­то започ­не­те теле­фо­нен раз­го­вор ста­не­те или дори прехвър­ле­те раз­го­во­ра на мобил­ния си теле­фон. При сто­е­не се изга­рят 50 на сто пове­че кало­рии откол­ко­то при седе­не. А това озна­ча­ва че може­те да изга­ря­те допъл­ни­тел­но по 50 кало­рии на час като ста­ва­те кога­то гово­ри­те по теле­фо­на. Ако пък се раз­хож­да­те, дока­то гово­ри­те по теле­фо­на ще изга­ря­те 85 – 90 calories per на час.

9. Опитайте да се отпуснете

Нес­по­соб­ност­та да се отпус­кат е може би едно от най-сла­би­те мес­та на някои хора, но то също е голям проб­лем кога­то се опит­ва­те да отслаб­не­те. Стре­сът кара тяло­то да осво­бож­да­ва хор­мон, наре­чен кор­ти­зол. Кор­ти­зо­лът е хор­мон, кой­то кара ваше­то тяло да натруп­ва мазнини.

10. Смейте се повече

Дока­то се опит­ва­те да нама­ли­те стре­са, проб­вай­те и да се посме­е­те пове­че. Ако се сме­е­те 10 – 15 мину­ти днев­но ще изго­ри­те допъл­ни­тел­но 50 кало­рии. Гле­дай­те люби­ма­та си коме­дия, про­че­те­те вицо­ве или хумо­рис­тич­ни раз­ка­зи или просто позвъ­не­те на при­ятел, кой­то вина­ги ви разсмива.

11. Не се хранете в колата

Не се хра­не­те в кола­та, освен ако не сте на дълъг път. То може да дове­де до без­раз­съ­ден при­ем на кало­рии. Да, поня­ко­га хра­не­не­то в кола­та може да спес­ти вре­ме, но в пове­че­то слу­чаи, ако не вина­ги, с него вие само си запъл­ва­те вре­ме­то кога­то сто­и­те в задръстване. 

12.Активирайте основните си мускули 

Все­ки път кога­то шофи­ра­те и заста­не­те на чер­вен све­то­фар, акти­ви­рай­те основ­ни­те си мус­ку­ли. Акти­ви­ра­не­то на основ­ни­те мус­ку­ли не само ви пома­га да отпус­не­те назад, в дейс­т­ви­тел­ност то изга­ря кало­рии, защо­то вие нато­вар­ва­те корем­ни­те мус­ку­ли. Не след дъл­го вие ще го пра­ви­те авто­ма­тич­но. Чер­ве­на свет­ли­на = акти­ви­ра­не на основ­ни­те мускули!

13. Сменяйте страните

Кога­то носи­те дете или теж­ка чан­та на все­ки 5 мину­ти сме­няй­те стра­на­та, от коя­то го носи­те. Това ще анга­жи­ра пове­че мус­ку­ли и като резул­тат пове­че кало­рии ще бъдат изгорени.

14. Вземете си 5 минути

На все­ки час, кой­то пре­кар­ва­те седей­ки на бюро­то на рабо­та, ста­вай­те и се раз­хо­де­те за 5 мину­ти. Напра­ве­те крат­ка раз­ход­ка да пие­те нещо или се про­тег­не­те леко. Ще види­те, че това ще подоб­ри ваша­та кон­цен­т­ра­ция и ще ста­не­те по-продуктивни.

15. Изберете по-дългия път

Кога­то сте на рабо­та, изпол­з­вай­те въз­мож­но най-отда­ле­че­на­та от бюро­то ви тоа­лет­на, сли­зай­те от асан­сьо­ра един етаж по-рано и се изкач­вай­те по стъл­би­те, слез­те от авто­бу­са една спир­ка по-рано и вър­ве­те пеша оста­на­ло­то раз­сто­я­ние до рабо­та­та си.

16.

#16) Ditch technology:
Stop ringing or emailing a work colleague that works on the same floor as you. Get up walk to them and have some human interaction. It frustrates the hell out of me when someone calls me at work and I can actually hear their voice because they are sitting within earshot of me.

17. Пийте студена вода

Ваше­то тяло е топ­ло, като тем­пе­ра­ту­ра­та ви е око­ло 37 гра­ду­са. Ако изпи­е­те чаша сту­де­на вода, тяло­то ви тряб­ва да е загрее до телес­на­та тем­пе­ра­ту­ра. За да напра­ви това, за все­ки литър вода ваше­то тяло изга­ря око­ло 30 кало­рии. Ако през деня изпи­ва­те по 2 лит­ра вода, ще изга­ря­те по 60 кало­рии на ден.

18. Дъвчете дъвка

Дока­то дъв­че­те дъв­ка няма да хап­ва­те просто от ску­ка, а и ще изго­ри­те още някол­ко калории.

19. Всеки ден пийте по няколко чаши зелен чай

Освен кофе­и­на, кой­то е дока­за­но, изга­ря­не­то на кало­рии, зеле­ни­ят чай е богат на кате­хин поли­фе­но­ли, вещес­т­во кое­то уско­ря­ва метаболизма.

20. Хапвайте люто

Изслед­ва­ни­я­та показ­ват, че пикан­т­на­та хра­на може вре­мен­но да уве­ли­чи мета­бо­лиз­ма, в резул­тат на кое­то тяло­то ще изго­ри пове­че кало­рии. Зато­ва доба­вяй­те мал­ко пове­че лютив сос, уаса­би или къри към храната.

21. Играйте с децата

Уче­те деца­та да пови­ша­ват все­кид­нев­на­та си актив­ност — това ще ги пред­па­зи от над­нор­ме­но тег­ло в бъде­ще. Но ще помог­не и на вас! Играй­те игри на откри­то с ваши­те деца, ходе­те пеша с тях до учи­ли­ще или до авто­бус­на­та спир­ка. Ако ги кара­те с кола, пар­ки­рай­те в дъно­то на паркинга. 

22. Бъдете по-активни на събирания

Кол­ко пъти сте отиш­ли на някак­во съби­ра­не и вед­на­га сте потър­си­ли мяс­то за сяда­не? След­ва­щия път оста­не­те прав или се раз­хож­дай­те из поме­ще­ни­е­то и раз­го­ва­ряй­те с кол­ко­то се може пове­че хора. Ще изго­ри­те допъл­ни­тел­но кате­го­рии дока­то общу­ва­те с тях.

23. Отидете да пазарувате

Това е люби­мо­то зани­ма­ние на жени­те. Но може да изго­ри­те до 400 кало­рии за 2 часа пазаруване.

24. Яжте храна, богата на влакнини (фибри)

Нис­ко­въг­ле­хид­рат­на­та, бога­та на влак­ни­ни хра­на се усво­я­ва от орга­низ­ма за по-дъл­го вре­ме, откол­ко­то дру­ги хра­ни, в резул­тат на кое­то се чув­с­т­ва­те сит по-дъл­го вре­ме и е по-мал­ко веро­ят­но да похап­не­те паке­ти­ра­на хра­на. Хра­ни като спа­нак, бро­ко­ли, аспер­жи и кар­фи­ол са стра­хо­тен избор.

25. Седете изправени

Зна­е­те ли, май­ка ви е била пра­ва! Кога­то седи­те изпра­ве­ни не само има­те по-доб­ра поза, но това анга­жи­ра и усил­ва корем­ни­те мус­ку­ли, в резул­тат на кое­то изга­ря­те пове­че калории.

26) Избягвайте захарта

Кон­су­ма­ци­я­та на захар кара тяло­то ви да про­из­веж­да инсу­лин, кой­то после или изпра­ща захар­та към клет­ки­те да бъде изпол­з­ва­на като енер­гия, или, ако енер­ги­я­та от захар­та не е необ­хо­ди­ма в този момент, я скла­ди­ра като мазнина.

27) Усилете звука

Пус­не­те люби­ма­та си музи­ка. Слу­шай­те пар­че­та с бърз ритъм. Ско­ро под­съз­да­тел­но ще забе­ле­жи­те, че как­во­то и да пра­ви­те, ще бъде с тем­по­то на ритъ­ма. В резул­тат ще го вър­ши­те по-бър­зо и това ще дове­де до изга­ря­не на пове­че калории.

28) Направете си пакет със закуска

Вина­ги си пра­ве­те пакет със здра­вос­лов­на закус­ка като ядки, нис­ко­ка­ло­рич­ни пръ­чи­ци или пар­че плод. Паке­ти­ра­на­та хра­на няма да бъде тол­ко­ва голя­мо изку­ше­ние, ако има­те под­ръ­ка здравословна.

29) Повдигнете се

Повдиг­не­те се на пръс­ти, после се отпус­не­те. Това мал­ко дви­же­ние може да бъде извър­ш­ва­но нався­къ­де и е добър начин да изго­ри­те мал­ко калории.

30) Размърдайте се

Хора­та с над­нор­ме­но тег­ло не се мър­дат или дви­жат тол­ко­ва кол­ко­то сла­би­те хора. Може да изго­ри­те до 300 кало­рии днев­но само като не седи­те непод­виж­но, като отмя­та­те коса­та си или потроп­ва­те с кра­ка. Дръж­те топ­ка за стрес вър­ху бюро­то си и я изпол­з­вай­те през деня. Не само ще изго­ри­те пове­че кало­рии, но ще уве­ли­чи­те и сила­та, с коя­то захва­ща­те и ще нама­ли­те нива­та на стрес.

За да постиг­не­те ефект е доб­ре да ком­би­ни­ра­те 5 или 6 от тези съве­ти през деня. Ако успе­е­те да изго­ри­те допъл­ни­тел­но 100 кало­рии на ден, без да отне­ма­те от сво­бод­но­то си вре­ме, това е голя­ма побе­да със затлъстяването.
100 кало­рии може би ви се стру­ва нез­на­чи­тел­но, но опре­де­ле­но не е така тъй като ако изга­ря­те по 100 кало­рии пове­че все­ки ден, без да вла­га­те мно­го уси­лия, това ще пра­ви по 700 кало­рии на сед­ми­ца. Тъй като за да изго­ри­те поло­вин килог­рам маз­ни­на са ви необ­хо­ди­ми 3500 кало­рии, мате­ма­ти­ка­та показ­ва, че за 5 сед­ми­ци, като при­ла­га­те 5 или 6 от тези съве­ти вие ще сте сва­ли­ли този поло­вин килог­рам маз­ни­на от ваше­то тяло.
Изга­ря­не­то на 100 кало­рии на ден е доста лес­но. Всъщ­ност вие може да изго­ри­те пове­че — всич­ко зави­си от това кол­ко от тези стра­те­гии прилагате.
Ако все пак от при­ло­же­ния спи­сък не може­те да наме­ри­те 5 – 6 удоб­ни за вас начи­на, не се без­по­кой­те — ско­ро ще доба­вим още 10.

Thanks! You've already liked this