360° панорама на Марс


Mars Panorama — Curiosity rover in New MexicoMars Panorama — Curiosity rover in New Mexico
 

Фотог­ра­фът Анд­рей Бод­ров пред­ста­вя пано­ра­ма на Марс в 360 гра­ду­со­ва пер­с­пек­ти­ва. Напра­ве­ни­те от мар­со­хо­да Curiosity сним­ки той обе­ди­ня­ва в инте­рак­ти­вен пей­заж. Про­ме­няй­ки глед­на­та точ­та, може да раз­гле­да­те окол­на­та мес­т­ност под раз­лич­ни ъгли. Опци­я­та за уго­ле­мя­ва­не не позво­ля­ва да ни се изплъз­нат и най-мал­ки­те детай­ли: раз­ли­ча­ват се ска­лис­ти­те вър­хо­ве в края на кра­те­ра и камъ­че­та­та под коле­ла­та на кос­ми­чес­кия апа­рат.

Thanks! You've already liked this