26 йога пози за вашето здраве

Източ­ник: missclinic​.com от Mandi на Pinterest

Бик­рам йога се със­тои от 26 пози и 2 диха­тел­ни упраж­не­ния. Тя се фоку­си­ра напъл­но вър­ху човеш­ко­то тяло, рабо­тей­ки отвът­ре навън. 26-те пози на Бик­рам йога обод­ря­ват като сти­му­ли­рат орга­ни­те, жле­зи­те и нер­в­на­та сис­те­ма. Вся­ка поза спо­ма­га в наше­то тяло да навле­зе свеж кис­ло­род.

  • Раз­ши­ря­ва дро­бо­ве­те и тех­ния пълен обем;
  • Довеж­да до умс­т­ве­но отпус­ка­не;
  • Пома­га при висо­ко кръв­но наля­га­не;
  • Уве­ли­ча­ва деток­си­ка­ци­я­та на тяло­то и орга­ни­те;
  • Спо­ма­га при нару­ше­ния в съня;
  • Нама­ля­ва тре­вож­ност­та и раз­драз­не­ни­е­то;
  • Сти­му­ли­ра кръ­во­об­ра­ще­ни­е­то и довеж­да наси­те­на с кис­ло­род кръв до вся­ка клет­ка на тяло­то;
  • Пред­паз­ва от рес­пи­ра­тор­ни забо­ля­ва­ния като брон­хит, емфи­зе­ма, аст­ма и задух;

Списък на 26-те пози на бикрам йога:

Пра­на­я­ма серии (Сто­я­ща с дъл­бо­ко диша­не): Това е отлич­но упраж­не­ние за загря­ва­не на тяло­то.

Ард­ха чан­д­ра­са­на и пада хас­та аса­на (Поза полу­ме­сец): стой­те изпра­вен, съе­ди­ня­вйки ръце­те­си висо­ко над гла­ва­та, като накла­ня­те кръс­та една стра­на, така че да обра­зу­ва фор­ма на полу­ме­сец.

Утка­та­са­на (Ръце към кра­ка­та): На някой може да изглеж­да неу­доб­на поза, защо­то изглеж­да че те час­тич­но седят и час­тич­но сто­ят.

Гару­ра­са­на (Поза орел): Тази поза има за цел да напо­до­би начи­на по кой­то стои оре­лът.

Дан­да­йа­ма­на Джа­ну­ши­ра­са­на (Сто­я­ща поза гла­ва към коля­но­то): Тази поза изис­к­ва доста гъв­ка­вост, тъй като про­тег­на­ти­ят крак тряб­ва да бъде захва­нат с две­те ръце.

Дан­да­йа­ма­на Дха­ну­ра­са­на (Сто­я­ща поза лък): Предиз­ви­ка­тел­на поза, къде­то тряб­ва да се стои на един един­с­т­вен крак, като дру­ги­ят е захва­нат с една ръка.

Тула­дан­да­са­на (Поза­та на балан­си­ра­ща­та пръч­ка): За тази поза човек тряб­ва да стои на един крак, дру­ги­ят да е про­тег­нат отзад, а ръце­те да са про­тег­на­ти напред, така че тяло­то изглеж­да като пръч­ка, коя­то се балан­си­ра.

Дан­да­я­ма­на биб­хак­та­па­да Пас­чи­мот­ха­на­са­на (Сто­я­ща раз­пъ­ва­ща поза с раз­кра­че­ни кра­ка): При тази поза еди­ни­ят крак тряб­ва да бъде сил­но про­тег­нат.

Три­ка­на­са­на (Три­ъ­гъл­на поза): Тряб­ва да сто­и­те раз­кра­че­ни, така че кра­ка­та да обра­зу­ват три­ъ­гъл­ник. После тряб­ва да наве­де­те наст­ра­на, така че ръка­та ви да докос­не отстра­ни ходи­ло­то и да се офор­ми друг три­ъ­гъл­ник.

Дан­да­я­ма­на биб­хак­та­па­да  (Сто­я­ща раз­пъ­ва­ща поза с гла­ва към коле­не­те): В тази поза тряб­ва да про­тег­не­те, като вся­ко коля­но е огъ­на­то.

Тада­са­на (Поза-дър­во): При тази поза тряб­ва да сто­и­те изпра­вен, с еди­ния крак вър­ху бед­ро­то и ръце склю­че­ни отпред.

Пада­са­на (Поза вър­ху пал­ци): При тази поза тряб­ва да клек­не­те, като балан­си­ра­те тяло­то си само вър­ху пръс­ти­те на еди­ния си крак.

Шава­са­на (Поза труп): При тази поза тряб­ва напъл­но да се отпус­не­те, така че тяло­то да напо­до­бя­ва труп.

Пава­на­мук­та­са­на (Поза изкар­ва­ща вятъ­ра): Чудес­на поза да се отър­ве­те от газо­ве­те в тяло­то.

Седя­ща: Това е най-проста­та йога поза, коя­то изис­к­ва да седи­те, след като сте прак­ти­ку­ва­ли поза-труп.

Бху­джан­га­са­на (Поза-коб­ра): При тази поза ваше­то тяло тряб­ва да напо­до­бя­ва начи­нът, по кой­то коб­ра­та се изпра­вя, кога­то се под­гот­вя да напад­не.

Салаб­ха­са­на (Поза-ска­ка­лец): Тази поза напо­до­бя­ва тяло­то на ска­ка­лец.

Пуур­на салаб­ха­са­на (Пълен ска­ка­лец): Подоб­на на пре­диш­на­та поза, тази още пове­че при­ли­ча на стой­ка­та на ска­ка­лец.

Дха­ну­ра­са­на (Лък на пода): Тяло­то тряб­ва да бъде огъ­на­то така, че да напо­до­бя­ва лък.

Суп­та Вадж­ра­са­на (Фик­си­ра­на устой­чи­ва поза): Това е една от най-лес­ни­те пози в срав­не­ние с всич­ки дру­ги 26 бик­рам йога пози.

Адха кур­ма­са­на (Полу-кос­те­нур­ка): При тази поза гър­бът ви тряб­ва да напо­до­бя­ва кос­те­нур­ка.

Уст­ра­са­са­на (Поза-ками­ла): При тази поза гър­бът е пре­вит, така че фор­ма­та на гър­ба да напо­до­бя­ва ками­ла.

Сасан­га­са­на (Поза-заек): Гър­бът е извит в поза, при коя­то гла­ва­та докос­ва пода, а тяло­то напо­до­бя­ва тяло­то на заек.

Джа­ну­ши­ра­са­на и Пас­чи­мот­ха­на­са­на (Гла­ва към коля­но­то): Това е твър­де слож­на поза, при коя­то гла­ва­та тряб­ва да бъде поста­ве­на при коле­на­та.

Ард­ха Мат­сйен­д­ра­са­на (Раз­пъ­ва­ща поза): Като пре­диш­на­та пре­диш­на­та това е мно­го слож­на поза, при коя­то човек има нуж­да от помощ.

Кха­палб­ха­ти (Дъл­бо­ко вдиш­ва­не — послед­но диха­тел­но упраж­не­ние): Подоб­на е на релак­си­ра­ща­та поза.

Thanks! You've already liked this