Джейсън Пол: машината на Голдберг

Заед­но с някол­ко свои при­яте­ли Джей­сън Пол кон­с­т­ру­и­ра една от най-слож­ни­те моди­фи­ка­ции на „маши­на­та на Руб Голд­берг“. Покрай кон­тей­не­ри­те за пре­воз на това­ри, авто­бу­си и вани с вода, във вериж­на­та реак­ция са задейс­т­ва­ни и хора. Слож­на­та вери­га от дейс­т­вия е напра­ве­на за това, че изпол­з­вай­ки прин­ци­па на доми­но­то да се изпъл­ни едно еле­мен­тар­но дейс­т­вие.

Thanks! You've already liked this