PSY: Gagnam Style без музика

Това е пре­ра­бот­ка на нашу­мя­лия видео клип Gangnam Style в късо­мет­ра­жен фор­мат „мно­го стра­нен арт-хаус“. За пре­ра­бот­ка­та авто­рът е тряб­ва­ло само да мах­не музи­ка­та от виде­о­то на, като под­ме­ня ори­ги­нал­на­та звук с озву­ча­ва­не на учас­т­ни­ци­те на дейс­т­ви­е­то във кли­па.

Thanks! You've already liked this