Дизай­нер­с­ки­ят екип пред­ста­ви про­ек­та на „мок­ро“ люле­е­не Waterfall Swin езда водо­пад. Въп­ре­ки пада­щия отго­ре водо­пад, люле­е­щи­ят се оста­ва напъл­но сух. Вод­ни­ят поток се управ­ля­ва от спе­ци­ал­ни сен­зо­ри, кои­то измер­ват ъгъ­ла и ско­рост­та на дви­же­ние. Тези дан­ни се пре­да­ват към ком­пю­тър. След ана­лиз на инфор­ма­ци­я­та пото­ци­те вода така се регу­ли­рат, че отчи­тат бъде­ще­то дви­же­ние на люле­е­щия се, позво­ля­вай­ки му да се люлее без риск да се намок­ри.

Thanks! You've already liked this