Как сами да си направите шита маска за лице

Материали

  • Две пра­во­ъ­гъл­ни пар­че­та паму­чен плат с раз­ме­ри 25 х 15 см.
  • Две 15-сан­ти­мет­ро­ви елас­тич­ни пар­че­та (гуме­ни лен­тич­ки, лстич­ни кръ­го­ве, лен­ти от плат или връз­ки за коса)
  • Игла и конец (или фиби)
  • Ножи­ци
  • Шев­на машина

Указания

  1. Отре­же­те два пра­во­ъ­гъл­ни­ка от паму­чен плат с раз­ме­ри 25 х 15 см. Изпол­з­вай­те плът­но тъкан паму­чен плат, напри­мер от памуч­ни чар­ша­фи. Изпол­з­вай­те тенис­ки само в кра­ен слу­чай. Сло­же­те две­те пар­че­та едно вър­ху дру­го; ще шие­те мас­ка­та, сякаш са едно пар­че плат.
  2. От дъл­ги­те стра­ни напра­ве­то под­гъв 6 – 7 мм и под­ши­и­те. След това напра­ве­те под­гъв на два­та слоя плат от къса­та стра­на по око­ло 12 – 15 мм и зашийте.
  3. Пре­ка­рай­те 15 см дълъг 4 мм широк лас­тик през по-широ­кия под­гъв от две­те стра­ни на мас­ка­та. Това ще са връз­ки­те за уши. За да го пре­ка­ра­те изпол­з­вай­те голя­ма игла (губер­ка) или фиба за да пре­ка­ра­те лас­ти­ка през отво­ри­те. Вър­же­те здра­во кра­и­ща­та. Ако няма­те лас­тик изпол­з­вай­те лен­тич­ки или елас­тич­ни връз­ки за коса. Ако иате само канап, може да напра­ви­те връз­ки­те по-дъл­ги и да ги връз­ва­те на тила.

Вни­ма­тел­но при­дър­пай­те лас­ти­ка така, че въз­ли­те да вля­зат в каналчетата.Съберете стра­ни­те на мас­ка­та при лас­ти­ци­те и нагла­се­те така, че да пас­ва на лице­то ви. След това заший­те здра­во лас­ти­ка, за да го пред­па­зи­те да не се изнизва.

Може да види­те как да си напра­ви­те още и:

Без­шев­на мас­ка за лице

Без­шев­на мас­ка за лицее от тениска

Източ­ник: National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD)Division of Viral Diseases

Thanks! You've already liked this