12 идеи да овладеете паническа атака

 • Помне­те, макар чув­с­т­ва­та и сим­п­то­ми­те да са мно­го пла­ше­щи, те не са опас­ни и вредни.
 • Раз­бе­ре­те, че това кое­то пре­жи­вя­ва­те е пре­уве­ли­че­ние на нор­мал­ни­те телес­ни реак­ции на стреса.
 • Не се боре­те с чув­с­т­ва­та и не се опит­вай­те да ги про­го­ни­те. Кол­ко­то пове­че се изпра­вя­те сре­щу стра­хо­ве­те си, тол­ко­ва пове­че те ще отслабват.
 • Не уве­ли­ча­вай­те пани­ка­та си, като мис­ли­те как­во “би мог­ло” да се слу­чи. Ако се уло­ви­те да мис­ли­те “Как­во ще ста­не ако”, то се опи­тай­те да си каже­те: “Е, и как­во от това”.
 • Стой­те в насто­я­ще­то. Огле­дай­те се, виж­те как­во ви заоби­ка­ля! Забе­ле­же­те как­во в дейс­т­ви­тел­ност ви се случ­ва тук и сега. Срав­не­те го с това, кое­то си мис­лех­те, че “може” да ви се случи.
 • Оце­не­те ниво­то си на страх от 0 до 10 и сле­де­те как то се покач­ва и спа­да. Ще забе­ле­жи­те, че ниво­то на страх не оста­ва висо­ко за дълго.
 • Щом се уло­ви­те, че мис­ли­те за стра­ха, про­ме­не­те пър­во­на­чал­на­та си мисъл. Фоку­си­рай­те се вър­ху проста и изпъл­ни­ма задач­ка и я изпълнете.
 • Забе­ле­же­те, че кога­то спре­те да доба­вя­те пла­ше­щи мис­ли, стра­хът ви започ­ва да спада.
 • Кога­то стра­хът се появи, посрещ­не­те го. Изча­кай­те. Не бягай­те. Дай­те му вре­ме да отми­не. Науче­те се да го приемате.
 • Помне­те, в тази ситу­а­ция вие сте сам и няма нищо страш­но и пла­ше­що в това, напро­тив. Вие сам изли­за­те от пла­ше­ща­та ситу­а­ция и заслу­ги­те са само и един­с­т­ве­но ваши.
 • Не тър­се­те при­чи­на­та за успеш­но­то спра­вя­не със стра­ха извън вас в лице­то на човек или слу­чай­но обсто­я­тел­с­т­во. Така ста­ва­те зави­си­ми и се обри­ча­те вина­ги да тър­си­те нещо извън себе си, кое­то да опос­ред­с­тва всъщ­ност вашия личен успех.
 • Щом вед­нъж при­ло­жи­те някои от тези идеи, бъде­те горд със себе си от напре­дъ­ка кой­то сте напра­ви­ли. Помис­ле­те си кол­ко доб­ре ще бъде, кога­то овла­де­е­те пани­ка­та и стра­ха. Спом­няй­те си чес­то за постиг­на­ти­те успе­хи! Постиг­на­ти­те вед­нъж успе­хи ще ви пока­жат стра­те­ги­я­та, как да се спра­вя­те успеш­но при след­ва­щи атаки.

Ваня Овча­ро­ва

www​.psihoterapia​.biz

Thanks! You've already liked this