Сингапур — tilt-shift видео

Tilt-shift е фотог­раф­с­ка тех­ни­ка, при коя­то засне­ма­ни­те обек­ти изглеж­дат като маке­ти..

Ефек­тът се пости­га чрез раз­лич­ни тех­ни­ки, като раз­фо­ку­си­ра­не на фона, уско­ря­ва­не на кад­ри­те за видео и т.н.

Thanks! You've already liked this