Японски градски легенди

● Жена­та с раз­ря­за­на уста

Леген­да­та твър­ди, че вечер дете, кое­то се при­би­ра само може да срещ­не на ули­ца­та жена носе­ща хирур­ги­чес­ка мас­ка (в Япо­ния това не е нео­би­чай­но и хора­та чес­то си сла­гат таки­ва мас­ки, за да пред­паз­ват окол­ни­те от настин­ки и дру­ги болес­ти) тя ще се спре пред него и ще го попи­та „Кра­си­ва ли съм?“ Ако дете­то каже „не“ тя ще го убие с ножи­ци­те си. Ако отго­во­ри с „да“ тя ще сва­ли мас­ка­та раз­кри­вай­ки уста­та си, коя­то е раз­ря­за­на от едно­то ухо до дру­го­то. Ще попи­та „Още ли съм кра­си­ва?“ Ако отго­во­рът е „не“ тя ще го раз­ре­же на две, но ако отго­во­рът е „да“ жена­та ще раз­ре­же уста­та на дете­то като ней­на­та. Невъз­мож­но е да избя­гаш от нея, защо­то тя про­дъл­жа­ва да се появя­ва пред теб.
През 1970 започ­на­ли слу­хо­ве за начи­ни да избя­гаш. Един от тях каз­вал, че можеш да я обър­каш като й кажеш нещо като „горе-долу“ или „сред­но“. Дока­то тя мис­ли как­во да напра­ви ще имаш доста­тъч­но вре­ме да избя­гаш. Също можеш да я попи­таш „Аз красив/​а ли съм?“ По този начин тя ще се обър­ка и ще си тръг­не. Можеш да хвър­лиш пло­до­ве или слад­ки по нея тога­ва тя ще се наве­де, за да ги при­бе­ре и отно­во ще имаш вре­ме да избягаш.
Каз­ва се, че Жена­та с раз­ря­за­на уста е била оса­ка­те­на от съп­ру­га си и после се е завър­нъ­ла като зъл дух. Кога­то през 1979 започ­на­ли слу­хо­ве за хора, кои­то са я виж­да­ли цяла Япо­ния била в пани­ка. Има­ло дори и учи­ли­ща, кои­то кара­ли деца­та да се при­би­рат по гру­пи ръко­во­де­ни от учи­те­ли, а поли­ци­я­та вдиг­на­ла броя на патрулиращите.
През 2004 в Южна Корея било док­лад­ва­но за жена носе­ща чер­ве­на мас­ка, коя­то чес­то е виж­да­на да преслед­ва деца.
През октом­в­ри 2007 били наме­ре­ни ста­ри доку­мен­ти за жена, коя­то преслед­ва­ла мал­ки деца. Тя е била пре­га­зе­на от кола и умря­ла. Уста­та й е била раз­ря­за­на от едно­то ухо до другото.

 Чер­ве­на­та пелерина
Ако сто­и­те в послед­на­та тоа­лет­на от реди­ца­та в дам­с­ки­те тоа­лет­ни мис­те­ри­о­зен глас ще ви попи­та дали иска­те чер­ве­на хар­тия или синя хар­тия. Ако отго­во­ри­те „чер­ве­на хар­тия“ той ще ви реже дока­то дре­хи­те ви не се боя­ди­сат в чер­ве­но. Ако отго­во­ри­те „синя хар­тия“ ще ви убие като ви уду­ши или като изто­чи кръв­та ви оста­вяй­ки лице­то ви синьо. Ако попи­та­те за друг цвят той ще ви заве­де в отвъдното.

Thanks! You've already liked this