Чинкуе тере, Италия

Източ­ник: pinterestcrazy​.com от zella на Pinterest

Чин­куе Тере е назъ­бе­на част от крайб­ре­жи­е­то на ита­ли­ан­с­ка­та Риви­е­ра. Нами­ра се в област­та Лигу­рия, на запад от град Ла Спе­ция. В пре­вод от ита­ли­ан­с­ки озна­ча­ва „пет­те земи“ поне­же е със­та­ве­но от пет села: Мон­те­ро­со ал Маре, Вер­на­ца, Кор­ни­лия, Мана­ро­ла и Рио­ма­джо­ре. Крайб­ре­жи­е­то, пет­те сели­ща и окол­ни­те хъл­мо­ве покри­ти с лозя са част от Наци­на­лен парк Чин­куе тере, вклю­чен в спи­съ­ка на ЮНЕСКО със све­тов­но­то кул­тур­но и при­род­но наслед­с­тво през 1997 г.

Thanks! You've already liked this