Целувка под коледения имел

По тра­ди­ция на Коле­да под рам­ка­та на вра­та­та се закач­ва клон­ка или вен­че от имел и вся­ка двой­ка, коя­то мине под име­ла тряб­ва да се целу­не в знак на трай­но при­ятел­с­т­во…

Пра­ве­щи се на анке­тьо­ри шега­джии зада­ват на слу­чай­ни мину­ва­чи въп­рос дали спаз­ват тра­ди­ци­я­та. Виж­те реак­ци­и­те, кога­то се спус­ка вен­че от имел.

Thanks! You've already liked this