Фолегандрос, Гърция

Фоле­ган­д­рос е оча­ро­ва­те­лен малък ска­лист ост­ров Егейс­ко море. Тук при­род­ни­те забе­ле­жи­тел­нос­ти се съче­та­ват с гос­топ­ри­ем­с­т­во­то на него­ви­те жите­ли и това го превръ­ща в попу­ляр­на турис­ти­чес­ка дес­ти­на­ция. Той е иде­ал­но мяс­то за оне­зи, кои­то искат да раз­пус­нат от забър­за­но­то ежед­не­вие.

Фоле­ган­д­рос е раз­по­ло­жен меж­ду ост­ро­ви­те Милос и Сики­нос, кои­то заед­но с по-извес­т­ни­ят Сан­то­ри­ни при­над­ле­жи към юго­за­пад­ни­те Цик­лад­с­ки­те ост­ро­ви. Тери­то­ри­я­та му е само 32 кв. км като по-голя­ма­та част от нея са пла­нин­с­ки и ска­лист терен. Ост­ро­вът впе­чат­ля­ва посе­ти­те­ли­те с кон­т­рас­ти­те в пей­за­жа — пла­нин­с­ки хъл­мо­ве, назъ­бе­но крайб­ре­жие, зеле­ни поля и сели­ща с тра­ди­ци­он­на архи­тек­ту­ра.

Thanks! You've already liked this