Учебник по стенография

2.1.3. Символизиране на О

Глас­на­та О се изра­зя­ва сим­во­лич­но, като зна­кът на съг­лас­на­та пред нея се раз­ши­ри. При някои зна­ци край­на­та извив­ка на дяс­но се раз­ши­ря­ва и окръг­ля до раз­ме­ри­те и вида на О. Не се раз­ши­ря­ват само зна­ци­те на Р, Т, Ф, Щ и край­но С.

бо во го до жо зо ко ло мо

но по со хо цо чо шо

Мал­ки­те зна­ци и зна­кът на Д след срич­ки­те СО и ЦО (с обик­но­ве­но Ц) се пишат с поло­вин сред­на меж­ди­на по-висо­ко.

При­ме­ри:

Бог, бос, боса, вода, Бобо­ше­во, Гогол, долар, водо­лаз, Жозеф, мажо­рен, зора, Вазов, Коле­да, веко­вен, лов, Ловеч, Кало­фер, нача­ло, Моха­мед, Само­ков, Новак, моно­лог, побе­да, моно­пол, сода, сол, Созо­пол, Соко­лов, Ломо­но­сов, хол, хотел, доход, Цолов, Бобо­цов, Чола­ков, Цочо, Шоло­хов, Сашо.

Зада­чи:

1. Про­че­те­те при­ме­ри­те и ги пре­пи­ше­те по някол­ко пъти.

2. Напи­ше­те на сте­ног­раф­с­ки думи­те и изра­зи­те, а след това про­ве­ре­те и поп­ра­ве­те допус­на­ти­те греш­ки:

богат, болен, набо­жен, Волен, дово­лен, Годеч, него­ден, Бобов дол, маке­до­нец, жокер, зов, сезон, кошер, Жеков, ловец, Лозе­нец, мома, само­лет, Нова Заго­ра, Банов, пожар, помощ, сочен, посо­ка, хоно­рар, пара­ход, Цонев, Вацов, Чома­ков, Кочо, Шопен, Гошо, баба Цоцо­ла­на, завод за дома­тен сок, зеле­на мора­ва, лебе­до­ва песен, лоша шега, моде­рен дом, нощен пазач, поре­ден номер, расов кон, черен шоко­лад.

Thanks! You've already liked this