Учебник по стенография

2.1.2. Символизиране на А

Глас­на­та А се изра­зя­ва сим­во­лич­но чрез наде­бе­ля­ва­не на съг­лас­на­та пред нея. Наде­бе­ля­ва се оная част от зна­ка на съг­лас­на­та, коя­то се пише с посо­ка надо­лу. За сим­во­ли­зи­ра­не на А се наде­бе­ля­ва само гор­на­та част на зна­ка на Щ. При Л се уго­ле­мя­ва точ­ка­та. Не се наде­бе­ля­ват само зна­ци­те на Т и обрат­но С.

При бър­зо­то писа­не наде­бе­ля­ва­не­то се осъ­щес­т­вя­ва труд­но, но и по най-мал­ко­то натис­ка­не на пише­що­то сред­с­тво (молив, хими­кал­ка и др.) може да се съди за сим­во­лич­но изра­зя­ва­не на А.

ба ва га да жа за ка ла ма

на па ра са фа ха ца ча ша ща

При­ме­ри:

бавен, дебат, важен, Жене­ва, Ганев, багаж, давам, дава, Нева­да, Жан Габен, бежа­нец, залез, Цезар, катет, лекар, лазер, Далас, Мадан, дама, Наза­рет, Неве­на, пазар, запад, равен, Вене­ра, САЩ, Паса­рел, фазан, Кала­фат, Хава­на, Саха­ра, Царе­вец, деца, чакал, зада­ча, шаман, Маша, щаб, мащаб.

Зада­чи:

1. Про­че­те­те при­ме­ри­те и ги пре­пи­ше­те по някол­ко пъти.

2. Напи­ше­те на сте­ног­раф­с­ки думи­те, изра­зи­те и изре­че­ни­я­та, а след това про­ве­ре­те и поп­ра­ве­те допус­на­ти­те греш­ки:

багер, БАН, Ваче­ва, гален, деле­гат, дале­чен, бесе­да, жаден, зава­рен, казак, лава, лагер, Лазар, мане­кен, гама, Наре­чен, Кана­да, Пана­ма, капан, Рада, вете­ран, сава­на, небе­са, факел, кефал, Хага, захар, маще­ха, Цеца, цаца, чар, печа­лен, Шабан, чаша, щатен, заве­ща­ва, весе­ла песен, запа­зе­на маса, меден кавал, нача­лен час, нера­вен терен, река Пане­га, шарен папа­гал, Кака Мара чака­ла баба Пана на гара Мада­ра.

Thanks! You've already liked this