Учебник по стенография

2.1.1. СИМВОЛИЗИРАНЕ НА Е

2.1.1. СИМВОЛИЗИРАНЕ НА Е

Глас­на­та Е се изра­зя­ва сим­во­лич­но само тога­ва, кога­то се нами­ра меж­ду две съг­лас­ни. Меж­ду два зна­ка на съг­лас­ни, свър­за­ни непос­ред­с­тве­но, чрез застъп­ва­не или с помощ­та на съе­ди­ни­тел­на чер­ти­ца се чете Е.

При­ме­ри:

беден, верен, ген, ден, женен, зелен, желе­зен, кец, летен, летец, месец, метеж, небе­сен, певец, рев, север, течен, фенер, хелер, ценен, челен, шеф, щекер.

В сте­ног­ра­фи­я­та не се пишат глав­ни бук­ви. Соб­с­тве­ни­те име­на се под­чер­та­ват.

Беке­рел Велес Гешев Серес Тете­вен Хегел Шефер Щерев

Под­чер­та­ват се и наиме­но­ва­ни­я­та на пред­при­я­тия, учреж­де­ния, пар­тии и др., кои­то в обик­но­ве­но­то пис­мо се пишат с ини­ци­а­ли:

БДЖ БНБ МВР БСП БЗНС СДС КГБ ФБР ВЕЦ

Зада­чи:

1. Про­че­те­те при­ме­ри­те и ги пре­пи­ше­те по някол­ко пъти.

2. Напи­ше­те на сте­ног­раф­с­ки думи­те и изра­зи­те. Све­ре­те напи­са­но­то с това на стр. 215 и поп­ра­ве­те допус­на­ти­те греш­ки:

бере­кет, Вежен, вечен, Гелер, десен, Желев, земен, кеч, кеш, леден, немец, песен, пеще­рен, рефер, решен, седеф, терен, фен, Хефес, цев, цех, шеме­тен, БЧК, ДНК, ДПС, НДК, ТЕЦ, зелен венец, лече­бен мед, небет шекер, неде­лен ден, черен лебед.

Thanks! You've already liked this
No comments