Учебник по стенография

2.1. Символизиране на гласните

Сим­во­ли­зи­ра­не­то е усло­вен начин за изра­зя­ва­не на глас­ни­те. Чрез про­мя­на на фор­ма­та, голе­ми­на­та или поло­же­ни­е­то на съг­лас­ни­те може да се съди за същес­т­ву­ва­не­то на една или дру­га глас­на след тях.

Внимание:

Допъл­не­на и пре­ра­бо­те­на вер­си на кни­га­та ммо­же­те да чете­те на:

http://​pinmapshop​.com/​w​e​b​b​o​oks

Там ще бъдат каче­ни и оста­на­ли­те гла­ви на кни­га­та Зато­ва ви пре­по­ръч­ва­ме да си доба­ви­те отмек­та към нова­та връз­ка, тъй като тук кни­га­та ско­ро ще бъде пре­мах­на­та.

Thanks! You've already liked this