Учебник по стенография

2. Означаване на гласните

Извес­т­но е, че съг­лас­ни­те лежат в осно­ва­та на нашия език. Тази осо­бе­ност на ези­ка се изпол­з­ва и в сте­ног­ра­фи­я­та. И тук съг­лас­ни­те игра­ят пър­вос­те­пен­на роля. Те обра­зу­ват ске­ле­та на бъл­гар­с­ко­то сте­ног­раф­с­ко пис­мо. Глас­ни­те, макар и мал­ко на брой, игра­ят същес­т­ве­на роля, тъй като се сре­щат мно­го чес­то. Озна­ча­ват се чрез:

1. Сим­во­ли­зи­ра­не;

2. Сли­ва­не със съсед­ни­те съг­лас­ни в дума­та;

3. Изпол­з­ва­не на спе­ци­ал­ни (осо­бе­ни) зна­ци;

4. Изпис­ва­не със зна­ци­те им.

Thanks! You've already liked this