Учебник по стенография

Михо Пен­ков

СТЕНОГРАФИЯ

София, 2018 г.


2.3.7. ИЗПИСВАНЕ НА Ю И Я

Глас­на­та Ю се изпис­ва тога­ва, кога­то не може да се изра­зи сим­во­лич­но. Зна­кът на Ю се пише само в основ­но поло­же­ние и зато­ва може да се раз­глеж­да като непод­ви­жен знак.

При­ме­ри:

ЮАР, юби­лей, юг, Юда, южен, юзи­на, Юкон, Юме­ров, юни, юли, Юпи­тер, Юру­ков, Юта, Люлин, уютен.

Глас­на­та Я не се изра­зя­ва сим­во­лич­но. Тя се изпис­ва със зна­ка си или се заме­ня с А или Е.

Я се изпис­ва в нача­ло­то на думи­те, след глас­на, след Т с посо­ка наго­ре, в соб­с­тве­ни­те име­на или кога­то може да се про­че­те погреш­но.

При­ме­ри:

Ява, ягу­ар, яде­не, язо­вир, яйце, яма, япо­нец, яре­би­ца, ята­ган, жаля, жалея, желая, идея, коя, Катя, летя, Биля­на, Боря­на, Боя­на, Дая­на, Дебе­ля­нов, Кало­ян, Кара­ян, Лиля­на, Лия­на, Оря­хо­во, Пирея, Поля­нов, Румя­на, Соня, Таня, Шаля­пин, заля, ламя.

Кога­то се нами­ра след И в края на думи­те, Я се заме­ня с А.

При­ме­ри:

ава­рия, бего­ния, Вене­ция, гази­фи­ка­ция, Дания, еко­ло­гия, желе­за­рия, зида­рия, Ита­лия, коа­ли­ция, лабо­ра­то­рия, мате­рия, нация, опо­зи­ция, рево­лю­ция, София, теле­ви­зия, фило­со­фия, химия, цере­мо­ния, Чехия, Япо­ния.

Ако не се затруд­ня­ва пра­вил­но­то про­чи­та­не на дума­та, Я може да се заме­ни с А или Е.

При­ме­ри:

моля пазя садя соля ходя дядо лято някой няма вятър

Поня­ко­га раз­лич­ни думи се запис­ват по един и същи начин, но от кон­тек­с­та се раз­би­ра коя от тях тряб­ва да се про­че­те.

беля /​беля вада /​вадя заса­да /​заса­дя мама /​мамя

Зада­чи:

1. Про­че­те­те при­ме­ри­те и ги пре­пи­ше­те по някол­ко пъти.

2. Напи­ше­те на сте­ног­раф­с­ки думи­те, изра­зи­те и изре­че­ни­я­та, а след това про­ве­ре­те и поп­ра­ве­те допус­на­ти­те греш­ки:

Юли­ус Фучик, юно­ши, каю­та, полюс, явен, яго­да, ядо­сан, Ямай­ка, алея, Корея, Мая, моя, напо­я­ва­не, поля­рен пояс, рояк, ака­де­мия, Бава­рия, ева­ку­а­ция, Ети­о­пия, Кения, кало­рия, Маке­до­ния, Мизия, Ниге­рия, опе­ра­ция, ради­а­ция, серия, Сирия, Сици­лия, фами­лия, фуния, цига­ния, чиния, газя, поня­ко­га, сядам, кал до коля­но, Татя­на и Дамян зане­со­ха на Яна чай, сире­не и пече­на филия. Делян яде пуше­на риба и пие бяло вино, а Юлия яде пица и пие сок от яго­ди. Шаля­пин пее­ше в опе­ра от Пучи­ни.

Thanks! You've already liked this
No comments