Учебник по стенография

2.3.6. Изписване на У и Ъ

ИЗПИСВАНЕ НА НАЧАЛНО У

Начал­но У се пише в нача­ло­то на думи­те пред зна­ци, кои­то не са пра­ва линия, писа­на с посо­ка наго­ре. Зна­кът след него се пише в основ­но поло­же­ние.

При­ме­ри:

убе­ден, уве­рен, уга­сен, уда­вен, уда­рен, ужа­сен, ужи­лен, укор, улей, ули­ца, умен, уни­ка­лен, уни­фи­ци­ран, упо­рит, уред, усет, уси­лие, уха­пан, уче­ник, учи­ли­ще, Уша­ков.

За да се упот­ре­би начал­но У, се допус­ка раз­дел­но писа­не на думи­те.

неу­до­бен неу­ло­вим неу­мо­рен наука поуча­ва само­у­чи­тел.

ИЗПИСВАНЕ НА ОБИКНОВЕНО У

Обик­но­ве­но У се пише в нача­ло­то на думи­те пред зна­ци, кои­то са пра­ва линия, писа­на наго­ре, след знак на глас­на, след знак на съг­лас­на, при коя­то не може да се изра­зи сим­во­лич­но, или кога­то се упот­ре­бя­ва като самос­то­я­те­лен знак.

Уелс, уце­лен, аут, Бау­ер, Ника­ра­гуа, кау­за, кау­чук, Сеул, сау­на, катун, купу­ва, татул, цигу­лар, чугун, шушу­ка­не.

Глас­на­та Ъ се изпис­ва със зна­ка си, кога­то не може да се сим­во­ли­зи­ра или да се изра­зи със сле­ти и спе­ци­ал­ни зна­ци. Изпис­ва се в нача­ло­то на думи­те, след глас­на или след някои съг­лас­ни /​Г, П и др./.

ъгъл тъпо­ъ­гъ­лен Гугъл Кипър Купър Сей­гън

Глас­на­та Ъ меж­ду две съг­лас­ни може да се заме­ни с Е.

малък Петър теа­тър

Зада­чи:

1. Про­че­те­те при­ме­ри­те и ги пре­пи­ше­те по някол­ко пъти.

2. Напи­ше­те на сте­ног­раф­с­ки думи­те, изра­зи­те и изре­че- ния­та, а след това про­ве­ре­те и поп­ра­ве­те допус­на­ти­те греш­ки:

убе­ди­те­лен, увод, уго­ден, Улан Батор, уме­рен, уни­зи­те­лен, упой­ка, ура­ган, урок, уса­мо­тен, ухо, учу­ден, ушен лекар, Бау­чер, кара­ул, пау­за, шоу, купу­вач, бушу­ва, Рей­гън, Петър Дънов, Хитър Петър, Ува­жа­вай май­ка си и баща си. Учи­те­ли и уче­ни­ци ходи­ха на поход от река Тимок чак до нос Еми­не. Ела­те дове­че­ра у дома. У нас има пиа­но.

Thanks! You've already liked this