Учебник по стенография

2.3.5. Изразяване на Й и ЕЙ

Й се пише отдо­лу наго­ре и има наклон по-голям от обик­но­ве­ния. Зна­ци­те след него се пишат с поло­вин сред­на меж­ди­на по-висо­ко. След Т с посо­ка наго­ре Й се пише чрез долеп­ва­не.

Меж­ду знак на съг­лас­на и Й се чете сим­во­ли­зи­ра­но Е.

бей, бой, вой, гей, дай, кой, никой, лей, лай, май, Ной, пей, пай, рай, сей, той, чай, Айде­мир, Бай­рон, Бой­ко, вой­ник, гай­да, гей­зер, Дой­ран, жокей, Йосиф, Йоцо, Лей­ла, май­ка, Май­къл, Гали­лей, Матей, Матей­ко, Мой­сей, Оди­сей, Посей­дон, Рай­на, сейф, тай­га, утай­ка, файл, хай­ду­ти, Хай­не, чай­ка, шай­ба, щай­га.

Зна­ци­те на Т с посо­ка наго­ре и със­тав­но Ц след Й не се повди­гат, а полу­ча­ват накло­на му.

Айтос байт Кувейт сайт фай­тон пей­те пий­те китай­ци

Вмес­то ИЙ се пише само И

Везу­вий Дио­ни­сий Мето­дий Паи­сий Тео­до­сий

Вмес­то ЙЕ вина­ги се пише ИЕ

Йемен Йена фоа­йе доайен Байер

За да се раз­ли­ча­ва от Й, при озна­ча­ва­не на мно­жес­т­ве­но чис­ло след зна­ци с край наго­ре се пише И с посо­ка надо­лу.

герой герои завой завои мой мои порой порои

Зна­кът на ЕЙ има наклон, по-голям от този на Й. Пише се в нача­ло­то на думи­те и след глас­на. За него са валид­ни пра­ви­ла­та за писа­не на Й.

Ейре вей­ки веей­ки май­ки маей­ки пей­ки пеей­ки

Зада­чи:

1. Про­че­те­те при­ме­ри­те и ги пре­пи­ше­те по някол­ко пъти.

2. Напи­ше­те на сте­ног­раф­с­ки думи­те, изра­зи­те и изре­че­ни­я­та, а след това про­ве­ре­те и поп­ра­ве­те допус­на­ти­те греш­ки:

Бай­кал, Бей­рут, бозай­ник, Бойл Мари­от, Вай­мар, девой­ка, Дой­чин вой­во­да, Ивай­ло, Китай, Майк Тай­сън, май­му­на, май­чин дом, Бого­мил Рай­нов, Радой Ралин, Тай­ван, Сай­гон, тай­на, Тосун бей, Вей­сел паша, Шей­но­во, Майер, вией­ки, жела­ей­ки, жале­ей­ки, летей­ки, четей­ки, чакай­те, корей­ци, Река Ени­сей тече на север. Сей­те жито, царе­ви­ца и ориз. Ръко­па­шен бой за пече­на пуй­ка и руй­но вино.

Thanks! You've already liked this