Учебник по стенография

2.3.4. Изписване на И

2.3.4. ИЗПИСВАНЕ НА И

ИЗПИСВАНЕ НА И С ПОСОКА НАДОЛУ

И с посо­ка надо­лу се пише тога­ва, кога­то се упот­ре­бя­ва като самос­то­я­те­лен знак и кога­то се нами­ра пре­ди или след знак, кой­то е пра­ва чер­ти­ца, писа­на с посо­ка наго­ре /​Е, Т с посо­ка на- горе и със­тав­но Ц/​.

ие еи ит ти иц

При­ме­ри:

досие, кури­ер, Помо­рие, алеи, феи, дефи­цит, мони­тор, Бети, чети, зени­ца, Мари­ца.

ИЗПИСВАНЕ НА И С ПОСОКА НАГОРЕ

Кога­то не може да се упот­ре­би И с посо­ка надо­лу, се пише И с посо­ка наго­ре. Зна­ци­те след него се повди­гат с поло­вин сред- на меж­ди­на. Зна­ци­те на Т с посо­ка наго­ре и със­тав­но Ц не се повди­гат, тъй като това не би лича­ло.

иа иб ив иг ид иж из ик ил им ин

ио ип ир ис иу их ич иш

При­ме­ри:

Ари­а­на, Иван, живот, Игор, Аида, Париж, ана­лиз, ико­но­ми­ка, Милен, има, мини­ма­лен, минус, био­лог, Еги­пет, Сибир, Борис, Мари­ус, жених, дина­ми­чен, Телиш.

Вмес­то ЬО в сте­ног­ра­фи­я­та се пише ИО.

Гьо­те ликьор миньор режи­сьор шофьор

В края на думи­те след зна­ци с край наго­ре И дости­га до вто­ра­та линия.

би ги жи ли ми ни си ши

При­ме­ри:

Боби вина­ги гара­жи боли баде­ми Ана­ни носи чере­ши.

След К, П, Р и със­тав­но Ц също се пише И с посо­ка наго- ре.

ки пи ри ци

реки Миси­си­пи Жолио Кюри цига­ри папа­ра­ци

В края на думи­те след И с посо­ка наго­ре се пише И с посо­ка надо­лу и обрат­но.

линии мисии медии мело­дии чии

Зада­чи:

1. Про­че­те­те при­ме­ри­те и ги пре­пи­ше­те по някол­ко пъти.

2. Напи­ше­те на сте­ног­раф­с­ки думи­те, изра­зи­те и изре­че­ни­я­та, а след това про­ве­ре­те и поп­ра­ве­те допус­на­ти­те греш­ки:

Лудо­го­рие, оръ­жие, Пиер, елит, нару­ши­тел, фалит, Рали­ца, ръче­ни­ца, Ниа­га­ра, паси­вен, иго, поли­гон, Божи­дар, идеи, Теми­да, вери­жен, Вели­зар, химик, Или­а­да, Дико Или­ев, Шилер, Елин Пелин, меди­ци­на, рубин, мину­та, синус, био­ни­ка, мили­о­нер, насип, Филип Тотьо, Ирак, Иран, пира­ми­да, Чудо­мир, кипа­рис, кисе­ли­на, Сири­ус, пода­рих, Цюрих, био­ло­ги­чен, вели­чи­на, финиш, каньон, Рьо­рих, хоби, вери­ги, еки­па­жи, или, Чили, насе­ко­ми, бана­ни, маши­ни, чаши, вели­ки, еки­пи, Заха­ри, дива­ци, козу­на­ци, коло­нии, рели­гии, Кирил Ники­фо­ров има­ше син вело­си­пед. Лили Ива­но­ва зами­на за Нико­пол. Миха­ил Миков чака­ше само­ле­та от Париж. Минах Рила, Пирин и Родо­пи с рани­ца на рамо. Роси­ца има сини очи и руси коси. Или­а­на и Марин си купи­ха бани­ца с точе­ни кори и козе сире­не.

Thanks! You've already liked this
No comments