Учебник по стенография

2.3.3. Изписване на О

Глас­на­та О се изпол­з­ва като самос­то­я­те­лен знак кога­то е меж­ду­ме­тие и за чле­ну­ва­не на име­на­та от сре­ден род. В пър­вия слу­чай се пише на основ­на­та линия, а във вто­рия – на вто­ра­та линия, бли­зо до дума­та, към коя­то се отна­ся.

ИЗПИСВАНЕ НА О В НАЧАЛОТО НА ДУМИТЕ

Кога­то зна­кът след О започ­ва от пър­ва­та или от чет­вър­та­та линия, О може да започ­не оттам.

об ов ог од ож оз ок ол ом он оп

ор ос от ох оц оч ош ощ

При­ме­ри:

оазис, обо­жа­тел, обу­щар, ово­щар, овен, огън, Оде­са, ожу­лен, оза­да­чен, оке­ан, оки­чен, Олаф, Омар, оне­ви­нен, опе­ра, орел, оръ­дие, ос, оса, Оте­ло, офи­цер, охо­лен, оце­нен, оча­ро­ван, ошав, още­тен.

ИЗПИСВАНЕ НА О СЛЕД ГЛАСНА

Вио­ле­та Дио­ген зоо­лог Напо­ле­он Тео­фан фео­да­лен хаос.

ИЗПИСВАНЕ НА О СЛЕД Т

Глас­на­та О след Т с посо­ка наго­ре се изпис­ва със зна­ка си, ако не е послед­на бук­ва. В про­ти­вен слу­чай задъл­жи­тел­но се изпол­з­ва спе­ци­а­лен знак / /​.

аку­му­ла­тор, бетон, метод, опе­ра­тор, регу­ла­тор, фотон, вето, мото, нето, НАТО, Тато, Тито.

Зада­чи:

1. Про­че­те­те при­ме­ри­те и ги пре­пи­ше­те по някол­ко пъти.

2. Напи­ше­те на сте­ног­раф­с­ки думи­те и изра­зи­те, а след това про­ве­ре­те и поп­ра­ве­те допус­на­ти­те греш­ки:

обед, обо­рот, ове­сен, ого­лен, огъ­нат, Одер, ожъ­нат, оза­рен, озон, око, оку­ра­жа­ва, оло­вен, Оман, опо­ро­чен, орех, Осо­го­во, река Осъм, оцет, оча­ро­ва­те­лен, оша­ша­вен, ощи­пан, Еле­о­но­ра, Ради­он, Симе­он, фара­он, ави­а­тор, коо­пе­ра­тор, оку­па­тор, сена­тор, бога­то, гето, лаге­рен огън, осо­лен пала­муд, Пита­го­ро­ва тео­ре­ма, пото­чен метод.

Thanks! You've already liked this