Учебник по стенография

2.3.2. Изписване на А

Кога­то се упот­ре­бя­ва като самос­то­я­те­лен знак, А се пише като точ­ка (без съе­ди­ни­тел­ни­те чер­ти­ци}. Като съюз тя се пише на основ­на­та линия, а кога­то се изпол­з­ва за чле­ну­ва­не на име­на­та от жен­с­ки род се пише на вто­ра­та линия, бли­зо до края на дума­та, за коя­то се отна­ся.

ИЗПИСВАНЕ НА А В НАЧАЛОТО НА ДУМИТЕ

Глас­на­та А в нача­ло­то на думи­те се свър­з­ва със след­ва­щи­те зна­ци непос­ред­с­тве­но, с помощ­та на съе­ди­ни­тел­на чер­ти­ца или чрез сли­ва­не. Сли­ва се със зна­ци­те на обик­но­ве­но В, начал­но З, начал­но Ц и зна­ка на Ф, като при това се пише в обрат­на посо­ка.

аб ав аг ад аж аз ак ал ам ан ап

ар ас ат аф ах ац ач аш ащ

При­ме­ри:

аба­жур, аве­ню, Агоп, Адам, азот, аку­ла, Але­ко, Амур, ана­лог, апа­ра­ту­ра, аро­мат, Асен, Ати­на, афе­ра, Ахил, Ацев, Ачев.

ИЗПИСВАНЕ НА А СЛЕДГЛАСНА

боа Лаво­а­зие диа­лог Хана­ан папу­ас реа­лен Хуан.

ИЗПИСВАНЕ НА А СЛЕД Т

За да се избег­не съе­ди­ня­ва­не­то под ъгъл е по-удоб­но А да се пише след Т с посо­ка наго­ре.

Ага­та Вене­та дие­та защи­та Батак Ропо­та­мо титан фата­лен

Срич­ка­та ТА в нача­ло­то на думи­те може да започ­не от чет­вър­та­та линия, така че оста­на­ла­та част от дума­та да се напи­ше на основ­на­та линия.

табор таван Талев Тама­ра Тасос ата­ка ата­ман Ата­на­сов.

Зада­чи:

1. Про­че­те­те при­ме­ри­те и ги пре­пи­ше­те по някол­ко пъти.

2. Напи­ше­те на сте­ног­раф­с­ки думи­те, изра­зи­те и изре­че­ни­я­та, а след това про­ве­ре­те и поп­ра­ве­те допус­на­ти­те греш­ки:

абат, або­нат, Адис Абе­ба, аку­ра­тен, Ала­дин, Ален Делон, Алън Дълес, амо­ра­лен, ана­нас, ана­сон, анод, Апо­ло, апо­те­ма, Ара­ба­ко­нак, Ара­рат, Асан, Ати­ла, Атон, афиш, ахат, аце­ти­лен, боаз, диа­бет, диа­го­нал, Генуа, Кана­ан, Неа­пол, дата, коме­та, моне­та, пехо­та, раке­та, бутан, Пози­та­но, ета­лон, Таба­ков, ата­ше, зеле­на сала­та, Пета рота полу­чи зада­ча за ата­ка. Тама­ра Таче­ва чете рефе­ра­та на Ата­нас Тасев. Чичо Тако копа­е­ше с лопа­та.

Внимание:

Допъл­не­на и пре­ра­бо­те­на вер­си на кни­га­та ммо­же­те да чете­те на:

http://​pinmapshop​.com/​w​e​b​b​o​oks

Там ще бъдат каче­ни и оста­на­ли­те гла­ви на кни­га­та Зато­ва ви пре­по­ръч­ва­ме да си доба­ви­те отмек­та към нова­та връз­ка, тъй като тук кни­га­та ско­ро ще бъде пре­мах­на­та.

Thanks! You've already liked this