Учебник по стенография

2.3.1. Изписване на Е

Накло­не­но Е се упот­ре­бя­ва като самос­то­я­те­лен знак тога­ва, кога­то глас­на­та Е е спо­ма­га­те­лен гла­гол СЪМ в 3 л. ед.ч. или е меж­ду­ме­тие. Като спо­ма­га­те­лен гла­гол се пише на вто­ра­та линия, а като меж­ду­ме­тие – на основ­на­та линия. Хори­зон­тал­но Е се упот­ре­бя­ва за чле­ну­ва­не на име­на­та в мно­жес­т­ве­но чис­ло и като час­ти­ца за бъде­ще вре­ме ЩЕ. И в два­та слу­ча се пише над вто­ра­та линия.

ИЗПИСВАНЕ НА Е В НАЧАЛОТО НА ДУМИТЕ

Зна­кът на Е в нача­ло­то на думи­те се съе­ди­ня­ва със след­ва­щи­те зна­ци непос­ред­с­тве­но или чрез сли­ва­не. За по-удоб­но съе­ди­ня­ва­не той се измес­т­ва до нача­ло­то на след­ва­щия знак. Пред срич­ки­те ГО, КО, ПО и ХО се пише хори­зон­тал­но Е.

еб ев ег его ед еж ез ек еко ел ем ен

еп епо ер ес ет еф ех ехо ец еч еш ещ

При­ме­ри:

Ева, егер, Егор, Еди­сон, еже­го­ден, езе­ро, ек, еко­лог, Еле­на, Емо­на, Енев, епи­тет, епо­ха, Ере­ван, есен, етер, ефи­ка­сен, ехи­ден, ехо, ечи, еше­лон.

ИЗПИСВАНЕ НА Е СЛЕД ГЛАСНА

Баев вое­нен Дие­го Ема­ну­е­ла заем лае Ети­ен наре­чие.

ИЗПИСВАНЕ НА Е В КРАЯ НА ДУМИТЕ

Зна­кът на Е в края на думи­те се свър­з­ва със зна­ци­те пред него непос­ред­с­тве­но или чрез сли­ва­не. След Т с посо­ка наго­ре се пише хори­зон­тал­но Е, кое­то се съе­ди­ня­ва чрез долеп­ва­не под края на Т.

бе ве ге де же зе ке ле ме не пе

ре се те фе хе це че ше ще

При­ме­ри:

бебе, реве, Леге, пове­де, реже, мезе, леке, лале, резю­ме, Беле­не, кана­пе, море, Русе, те, дете, пише­те, чете­те, кафе, Гоце, мече, моле­ше, чудо­ви­ще.

За писа­не на ЕЕ се съе­ди­ня­ват два зна­ка на Е.

вее жалее зеле­нее пее сее сее­ше Пеев Фаде­ев

Зна­ци­те на Т с посо­ка наго­ре и със­тав­но Ц след Е и ЕЕ се съе­ди­ня­ват под ъгъл.

поет пее­те сее­те деец коре­ец.

Зада­чи:

1. Про­че­те­те при­ме­ри­те и ги пре­пи­ше­те по някол­ко пъти.

2. Напи­ше­те на сте­ног­раф­с­ки думи­те, изра­зи­те и изре­че­ни­я­та, а след това про­ве­ре­те и поп­ра­ве­те допус­на­ти­те греш­ки:

еже­ме­се­чен, Езоп, Ела­да, Ема, епос, еру­ди­ран, ето, ети­ка, ети­лен, Ефес, ефир, водо­ем, Вие­на, заек, неха­ен, поема, Чапа­ев, небе, кове, въже, резе, зеле, Пеле, реле, семе, кепе, Жан Маре, Чепе­ла­ре, шосе, лете, лете­те, кади­фе, ръце, Руме моме хуба­ва, Голо­ме­ев пее. Куче вие­ше. Чува­ше се дале­чен рев на севе­рен елен.

Thanks! You've already liked this