Учебник по стенография

2.2.4. Изразяване на у и ъ със специални (особени) знаци

Зна­ци­те на У и Ъ не могат да се сли­ват със зна­ци­те на К, Н и Р, пора­ди кое­то за КУ, НУ, РУ, КЪ, НЪ, РЪ и УР се изпол­з­ват спе­ци­ал­ни зна­ци.

Зна­ци­те на КЪ, НЪ и РЪ се полу­ча­ват от тези на КУ, НУ и РУ чрез наде­бе­ля­ва­не.

ку ну ру къ нъ ръ ур

При­ме­ри:

Баку, Буку­рещ, Куку­зел, моле­ку­ла, кану, теме­ну­га, бонус, Кару­зо, мизе­ру­ва, Перу­щи­ца, Сакъ­зов, Чакъ­ров, данък, Баръ­мов.

Зна­кът на УР обра­зу­ва сле­ти зна­ци със зна­ци­те на съг­лас­ни­те как­то зна­кът на У. Тези зна­ци не се пишат в нача­ло­то на думи­те, с изклю­че­ние на зна­ка ЩУР.

бур вур дур лур мур сур тур чур щур

ура ург урм урп урс урт урш

При­ме­ри:

велур кусур чучур куба­ту­ра лите­ра­ту­ра ресурс мета­лург

Зада­чи:

1. Про­че­те­те при­ме­ри­те и ги пре­пи­ше­те по някол­ко пъти.

2. Напи­ше­те на сте­ног­раф­с­ки думи­те, изра­зи­те и изре­че­ни­я­та, а след това про­ве­ре­те и поп­ра­ве­те допус­на­ти­те греш­ки:

Кара­кум, Кукуш, леку­ва, лику­ва, конус, барут, Барух, вирус, кару­ца, куку­руз, пепе­ру­да, цару­ва, Хера­къл, чакъл, данъ­чен, масур, кичур, Лау­ра, мату­ра, тънък бакъ­рен съд, Куку­ви­ца кука на зеле­на бука. Съну­вах мъчи­те­лен сън.

Thanks! You've already liked this