Учебник по стенография

2.2.3. Сливане на У и Ъ

Сле­ти зна­ци обра­зу­ва само обик­но­ве­но У. То се сли­ва с пред­ход­на­та или със след­ва­ща­та съг­лас­на.

Сле­ти­те зна­ци на У не се пишат в нача­ло­то на думи­те, с изклю­че­ние на УТ и ЩУ.

бу ву ду лу му су ту чу щу

уг ум уп ус ут уш ути уто

При­ме­ри:

бубу­на, гъду­лар, луду­ва, валу­тен, Солун, риму­ва, фасул, бала- тум, бичу­ва, щука, нощу­вам, поди­ум, ради­ус, уте­ша­вам, ботуш, Чау­шев, Ути, уто­ля­ва.

Зна­кът на Ъ се сли­ва с пред­ход­ни­те съг­лас­ни, с кои­то се сли­ва и зна­кът на У. Сле­ти зна­ци на Ъ не се пишат в нача­ло­то на думи­те, с изклю­че­ние на ТЪ и ЩЪ.

бъ въ дъ лъ мъ съ тъ чъ щъ

При­ме­ри:

дубъл, зубър, Лувър, Балъ­ков, гълъб, румъ­нец, косъм, чесън, тъга, натъ­жен, тъмен, тътен, тъща, щъка, затъ­ва, потъ­нал.

Зада­чи:

1. Про­че­те­те при­ме­ри­те и ги пре­пи­ше­те по някол­ко пъти.

2. Напи­ше­те на сте­ног­раф­с­ки думи­те, изра­зи­те и изре­че- ния­та, а след това про­ве­ре­те и поп­ра­ве­те допус­на­ти­те греш­ки:

дудук, калу­гер, палу­ба, куму­ва, биту­ва, Наум Шопов, Гаус, уте­ха, поту­шен, Гълъ­бов, Кълъ­раш, Чалъ­ков, восък, Ходих до хижа Тъжа.

Thanks! You've already liked this