Учебник по стенография

2.2.2. Сливане на И

2.2.2. СЛИВАНЕ НА И

Сле­ти зна­ци обра­зу­ва само И с посо­ка надо­лу. Сли­ва се със зна­ци­те на В, Д, гор­но З, Т, Ф, Х, Ч и Щ.

ви ди зи ти фи хи чи щи

ит иф ити ифи ито ифо

При­ме­ри:

викам, Девин, Луко­вит, дина­мо, Видин, годи­на, музи­ка, Тихо­нов, мате­ма­ти­ка, Фишер, русо­фил, Сера­фим, хищен, похи­тен, Чика­го, полу­чи, щик, вещи­ца, сате­лит, фаво­рит, габа­ри­ти, Када­фи, када­иф, моби­фон.

Зада­чи:

1. Про­че­те­те при­ме­ри­те и ги пре­пи­ше­те по някол­ко пъти.

2. Напи­ше­те на сте­ног­раф­с­ки думи­те, изра­зи­те и изре­че­ни­я­та, а след това про­ве­ре­те и поп­ра­ве­те допус­на­ти­те греш­ки:

вино­вен, Вави­лон, Давид, леви­ца, лъви­ца, леко­вит, нови­на, ръка­ви­ца, хуба­ви­ца, диле­ма, медик, поре­ди­ца, ради­кал, роди­на, ръко­во­ди­тел, депо­зит, кази­но, мага­зин, пара­зит, рози, Тибет, тигър, Тира­на, бюле­тин, поли­ти­ка, Фидел, фигу­ра, финал, хижа, Хисар, чехи, чип, лечи­тел, Сочи, Щип, горе­щи­на, защи­тен, поп Хари­тон, Хаи­ти, кало­ри­фер, шериф, зада­чи по мате­ма­ти­ка и физи­ка, почи­вен ден, бащин дом, Вода гази, жаден ходи. Кон води пеша ходи.

Thanks! You've already liked this
No comments