Учебник по стенография

2.2.1. Сливане на О

Зна­кът на О се сли­ва с края на зна­ци­те, кои­то нямат извив­ка надяс­но (Р, Т с посо­ка надо­лу, Ф и Щ). Кога­то се нами­ра след зна­ка на Р, глас­на­та О се озна­ча­ва по осо­бен начин. Обра­зу­ва се нов знак, кой­то има фор­ма­та и поло­же­ни­е­то на О, но е наде­бе­лен в нача­ло­то, за да се раз­ли­ча­ва от зна­ка на О.

то фо що ро

При­ме­ри:

товар, ток, поток, тон, Нютон, питон, точен, нато­чен, Вито­ша, мито, фон, домо­фон, Сара­фо­во, щом, нещо, нищо, робот, ров, рог, Рожен, роза, ром, роса, Боро­вец, Боро­ван, водо­род, Геро, Гюро, Суво­ров, чаро­вен.

Зада­чи:

1. Про­че­те­те при­ме­ри­те и ги пре­пи­ше­те по някол­ко пъти.

2. Напи­ше­те на сте­ног­раф­с­ки думи­те и изра­зи­те, а след това про­ве­ре­те и поп­ра­ве­те допус­на­ти­те греш­ки:

Томас Мор, тонер, кито­лов, сито, сифон, сема­фор, Сафо, теле­фон, горе­що, Рощок, Ромен Ролан, Буров, бюро, Жоро, Маро­ко, поро­да, Риба­ро­ва, Тодо­ров, Херо, хоро, село Боро­во, суров терор.

Thanks! You've already liked this