Учебник по стенография

2.2. Изразяване на гласните със слети и специални знаци

Зна­ци­те на глас­ни­те се сли­ват с нача­ло­то или края на съсед­ни­те съг­лас­ни и се четат съот­вет­но пред или след тях. Обра­зу­ват се така наре­че­ни­те сле­ти зна­ци на глас­ни­те. Някои зна­ци на съг­лас­ни могат да се сли­ват еднов­ре­мен­но с две глас­ни – пред и след тях. Тако­ва сли­ва­не се нари­ча двой­но. Тук ще бъдат пока­за­ни сле­ти­те зна­ци на О, И, У и Ъ, а сли­ва­не­то на Е и А със съг­лас­ни­те ще бъде раз­гле­да­но при тях­но­то изпис­ва­не със зна­ци­те им.

Thanks! You've already liked this