Учебник по стенография

2.1.7. Символизиране на Ю

Глас­на­та Ю се изра­зя­ва сим­во­лич­но, като зна­кът на съг­лас­на­та пред нея се пре­се­че със зна­ка на след­ва­ща­та съг­лас­на или със съе­ди­ни­тел­на чер­ти­ца. За по-удоб­но пре­си­ча­не някои зна­ци могат да се измес­тят от основ­но­то си поло­же­ние. Глас­на­та Ю в края на дума­та се изра­зя­ва сим­во­лич­но чрез пре­си­ча­не на зна­ка пред нея с чер­ти­ца, подоб­на на И или У. Така се озна­ча­ва и ЬО в края на думи­те. Ю не се сим­во­ли­зи­ра, кога­то се нами­ра меж­ду два зна­ка на Л.

При­ме­ри:

бюфет, ревю, Гюзе­лев, пана­гю­рец, Дюле­во, Жюл, Мизю­рев, кюнец, кютюк, Кючу­ко­ва, любов, лют, Мюлер, кюмюр, Нюман, сюжет, тюлен, Тюмен, тютюн, Катю­ша, фюрер, Хюго, Ботьо, Ганьо, Косьо, меню, Маньо, Теньо.

Зада­чи:

1. Про­че­те­те при­ме­ри­те и ги пре­пи­ше­те по някол­ко пъти.

2. Напи­ше­те на сте­ног­раф­с­ки думи­те, изра­зи­те и изре­че­ни­я­та, а след това про­ве­ре­те и поп­ра­ве­те допус­на­ти­те греш­ки:

бюрек, гювеч, Гюле­ме­зов, гюм, Дюма, Доньо Донев, Жельо Желев, кючек, Любен Кара­ве­лов, нюх, Пеньо Пенев, салют, тютю­нев дим, Гатьо, Досьо, Матьо, Цоньо, Щерьо, Гюла и Мюмюн ниже­ха тютюн.

Сим­во­ли­зи­ра­не­то е удо­бен начин за изра­зя­ва­не на глас­ни­те, но то не вина­ги е при­ло­жи­мо. Глас­на­та Е не може да се изра­зи сим­во­лич­но в нача­ло­то или в края на думи­те, нито кога­то се нами­ра пред или след глас­на. Глас­на­та А не може да се изра­зи сим­во­лич­но след Т, нито пък О, ако е след Т, Ф, Щ и т.н. В тези слу­чаи глас­ни­те се сли­ват със съсед­ни­те съг­лас­ни, изра­зя­ват се със спе­ци­ал­ни зна­ци или се изпис­ват със зна­ка им.

Thanks! You've already liked this