Учебник по стенография

2.1.6. Символизиране на Ъ

Зна­кът на Ъ се изра­зя­ва сим­во­лич­но като зна­кът на пред­ход­на­та съг­лас­на се сва­ля с поло­вин сред­на меж­ди­на (по пра­ви­ла­та за сим­во­ли­зи­ра­не на У) и се наде­бе­ля­ва (по пра­ви­ла­та за сим­во­ли­зи­ра­не на А). Мал­ки­те зна­ци се сва­лят под основ­на­та лини­ня само в нача­ло­то на думи­те и след зна­ци­те на Ж, Ш и дол­но З.

За да се изра­зи сим­во­лич­но Ъ, думи­те могат да се пишат раз­дел­но. Кога­то глас­на­та Ъ се нами­ра в някол­ко после­до­ва­тел­ни срич­ки, сим­во­лич­но се изра­зя­ва само в пър­ва­та.

бъ въ гъ дъ жъ зъ къ лъ мъ нъ

пъ ръ съ фъ хъ цъ чъ шъ

При­ме­ри:

Бък, Несе­бър, въжен, възел, навъ­сен, гъба, негър, дъга, чадър, жъна, зъбо­ле­кар, мозък, къпан, закъ­сах, накъ­сан, лъв, залък, полъх, мъка, замък, пълен, попъ­тен, ръчен, поръ­чах, съде­бен, Фъше­ков, хъш, цъка, Хашъ­мов.

Зада­чи:

1. Про­че­те­те при­ме­ри­те и ги пре­пи­ше­те по някол­ко пъти.

2. Напи­ше­те на сте­ног­раф­с­ки думи­те и изра­зи­те, а след това про­ве­ре­те и поп­ра­ве­те допус­на­ти­те греш­ки:

Бъзо­вец, бобър, Вълев, Въча, гъдел, нагъ­нат, дъно, дъще­рен, зага­дъ­чен, зъбер, назъ­бен, късам, лъжа, жалък, мътен, пъзел, пъте­ка, копър, ръжен, събо­рен, сънен, чехъл, бодър дух, веко­вен дъб, дънер на габър, зъбен камък, лъче­за­рен момък, нагъл лъжец, кахъ­рен мъж, ръко­во­ден кадър, събо­тен ден.

Thanks! You've already liked this