Учебник по стенография

2.1.5. Символизиране на У

Глас­на­та У се изра­зя­ва сим­во­лич­но, като съг­лас­на­та пред нея се сва­ли с поло­вин сред­на меж­ди­на. Не се сва­ля само зна­кът на Щ. Зна­кът след сим­во­ли­зи­ра­но У се пише в основ­но поло­же­ние. Мал­ки­те зна­ци се сва­лят под основ­на­та линия само в нача­ло­то на думи­те и след зна­ци­те на Ж, Ш и дол­но З. За да се изра­зи сим­во­лич­но У, се допус­ка раз­дел­но писа­не на думи­те. Кога­то глас­на­та У се нами­ра в някол­ко после­до­ва­тел­ни срич­ки, сим­во­лич­но се изра­зя­ва само в пър­ва­та.

бу ву гу ду жу зу ку лу му ну

пу ру су ту фу ху цу чу шу

При­ме­ри:

Буда, ВУЗ, Леву­но­во, губер, загу­ба, Дунав, задух, Жуков, дежу­рен, зумер, козу­нак, Куба, заку­пен, поку­па­те­лен, Лука­нов, Муса­ла, пала­муд, нужен, зану­лен, Пуга­чов, запу­шен, Румен, нару­ша­ва, Сухо­дол, засу­кан, Туло­во, фураж, хубав, Бохум, ЦУМ, чуде­сен, начу­пен, Шумен, пара­шут.

Зада­чи:

1. Про­че­те­те при­ме­ри­те и ги пре­пи­ше­те по някол­ко пъти.

2. Напи­ше­те на сте­ног­раф­с­ки думи­те, изра­зи­те и изре­че­ни­я­та, а след това про­ве­ре­те и поп­ра­ве­те допус­на­ти­те греш­ки:

гара Буно­во, Кабул, Вуле­ва, лову­вам, гущер, лагу­на, Дуло­во, духо­вен, меду­за, жупел, кожух, лазу­рен, Кулон, Луков, муден, Хемус, нула, пушач, рудо­ко­пач, Судан, сума, тунел, Фуко, хума­нен, Чурек, почу­ках, Шума­хер, бурен дебат, висо­ка кула, паму­чен пуло­вер, Жан Жак Русо, хуба­ва русо­ко­са мома, сапу­нен мехур, сухар за супа, черен хумор, качу­лат петел, чудо нечу­ва­но, Чувам шум. Буда­пе­ща се нами­ра на река Дунав. Парен каша духа.

Thanks! You've already liked this