Учебник по стенография

2.1.4. Символизиране на И

Глас­на­та И се изра­зя­ва сим­во­лич­но само ако се нами­ра в пър­ва­та срич­ка на дума­та. За цел­та съг­лас­на­та пред нея се повди­га с поло­вин сред­на меж­ди­на. Повди­гат се мал­ки­те и сред­ни­те зна­ци и то, ако зна­кът след тях не е малък. При повди­га­не мал­ки­те зна­ци се допи­рат до вто­ра­та линия. Зна­кът след сим­во­ли­зи­ра­но И се пише в основ­но поло­же­ние. Кога­то зна­кът след И започ­ва от пър­ва­та линия, съг­лас­на­та се повди­га до нея.

би ви ги ди ки ли ми ни пи ри си

Допус­ка се раз­къс­ва­не (раз­дел­но писа­не) на думи­те, за да може И да се изра­зи сим­во­лич­но.

При­ме­ри:

бивак, бизон, висок, Гиген, Гизе­ла, дивеч, Дитер, Дон Кихот, Китен, либе­ра­лен, лице­мер, Мите­ран, Михов, Нихал, Ница, пица, пищен, Рим, рицар, Симо­на, ситен, зали­чен, наки­чен, нами­га.

Зада­чи:

1. Про­че­те­те при­ме­ри­те и ги пре­пи­ше­те по някол­ко пъти.

2. Напи­ше­те на сте­ног­раф­с­ки думи­те и изра­зи­те, а след това про­ве­ре­те и поп­ра­ве­те допус­на­ти­те греш­ки:

бивол, виден, виза, Гиго­ва, дивак, дизе­лов, дишам, зади­мен, зари­бен, Кимон, киша, Ливан, лидер, Мона Лиза, мигач, Мицев, Мичев, Мишел, нижа, нани­зан, пипер, Рига, риза, Сен Симон, зеле­на нива, кора­лов риф, река Ниша­ва, лимо­нов сок, соле­на риба.

Thanks! You've already liked this