Учебник по стенография

Михо Пен­ков

СТЕНОГРАФИЯ

София, 2018 г.


Съдържание

Увод

Сте­ног­раф­с­ко изпис­ва­не на думи­те

1. Сте­ног­раф­с­ки зна­ци и начи­ни за тях­но­то свър­з­ва­не

1.1. Сте­ног­раф­с­ки зна­ци

1.2. Свър­з­ва­не на сте­ног­раф­с­ки­те зна­ци

2. Озна­ча­ва­не на глас­ни­те

2.1. Сим­во­ли­зи­ра­не на глас­ни­те

2.1.1. Сим­во­ли­зи­ра­не на Е

2.1.2. Сим­во­ли­зи­ра­не на А

2.1.3. Сим­во­ли­зи­ра­не на О

2.1.4. Сим­во­ли­зи­ра­не на И

2.1.5. Сим­во­ли­зи­ра­не на У

2.1.6. Сим­во­ли­зи­ра­не на Ъ

2.1.7. Сим­во­ли­зи­ра­не на Ю

2.2 .Изра­зя­ва­не на глас­ни­те със сле­ти и спе­ци­ал­ни зна­ци

2.2.1. Сли­ва­не на О

2.2.2. Сли­ва­не на И

2.2.3. Сли­ва­не на У и Ъ

2.2.4. Изра­зя­ва­не на глас­ни­те У и Ъ със спе­ци­ал­ни (осо­бе­ни) зна­ци

2.3. Изпис­ва­не на глас­ни­те

2.3.1. Изпис­ва­не на Е

2.3.2. Изпис­ва­не на А

2.3.3. Изпис­ва­не на О

2.3.4. Изпис­ва­не на И

2.3.5. Изра­зя­ва­не на Й и ЕЙ

2.3.6. Изпис­ва­не на У и Ъ

2.3.7. Зпис­ва­не на Ю и Я

3. Зна­ци за гру­пи съг­лас­ни

3.1. Зна­ци за гру­пи съг­лас­ни с Р

3.2. Зна­ци за гру­пи съг­лас­ни със С

3.3. Зна­ци за гру­пи съг­лас­ни с Л

3.4. Зна­ци за гру­пи съг­лас­ни с К

3.5. Зна­ци за гру­пи съг­лас­ни с Н

3.6. Зна­ци за гру­пи съг­лас­ни с В

3.7. Зна­ци за гру­пи съг­лас­ни с М, Ж и Т

3.8. Обик­но­ве­но (сбли­же­но) свър­з­ва­не на съг­лас­ни­те

3.9. Зна­ци за гру­пи от три и пове­че съг­лас­ни

4. Чис­ла, чис­ли­тел­ни име­на и дати

Част вто­ра

Сте­ног­раф­с­ко сък­ра­ща­ва­не

5. Посто­ян­но сте­ног­раф­с­ко сък­ра­ща­ва­не

5.1. Сте­ног­раф­с­ки зна­ци, изпол­з­ва­ни като сиг­ли

5.2. Сиг­ли, обра­зу­ва­ни от начал­ни час­ти на думи­те

5.3. Сиг­ли, обра­зу­ва­ни от край­ни час­ти на думи­те

5.4. Сиг­ли, обра­зу­ва­ни от начал­ни и край­ни час­ти на думи­те

5.5. Дру­ги сиг­ли

5.6. Фра­зе­ог­ра­ми

6. Откло­не­ния на сте­ног­раф­с­ко­то пис­мо от пра­ви­ла­та на съв­ре­мен­ния бъл­гар­с­ки език

7. Сво­бод­но сте­ног­раф­с­ко сък­ра­ще­ние

7.1. Сък­ра­ща­ва­не на думи

7.1.1. Сък­ра­ще­ния с начал­на­та част на дума­та

7.1.2. Сък­ра­ще­ния с край­на­та част на дума­та

7.1.3. Сък­ра­ще­ния с начал­на­та и край­на­та част на дума­та

7.1.4. Сък­ра­ще­ния с вът­реш­на глас­на и края на дума­та

7.1.5. Сък­ра­ще­ния с начал­на­та, вът­реш­на­та и край­на­та част на дума­та

7.1.6. Сък­ра­ще­ния с начал­на­та и край­на­та част на дума­та

7.1.7. Сък­ра­ща­ва­не на слож­ни думи

7.2. Сък­ра­ща­ва­не на изра­зи

7.2.1. Сък­ра­ще­ния с нача­ло­то на пър­ва­та и нача­ло­то на вто­ра­та (послед­на­та) дума от изра­за

7.2.2. Сък­ра­ще­ния с нача­ло­то на пър­ва­та дума от изра­за и вът­реш­на глас­на от вто­ра­та (послед­на­та) дума

7.2.3. Сък­ра­ще­ния с нача­ло­то на пър­ва­та дума от изра­за и края на вто­ра­та (послед­на­та) дума

7.2.4. Сък­ра­ще­ния с нача­ло­то на пър­ва­та дума от изра­за, вът­реш­на и край­на част от вто­ра­та (послед­на­та) дума

7.2.5. Сък­ра­ще­ния с края или вът­реш­на глас­на от пър­ва­та дума и нача­ло­то, сред­на или край­на част от вто­ра­та (послед­на­та) дума на изра­за

7.3. Осо­бе­ни слу­чаи на сте­ног­раф­с­ко сък­ра­ща­ва­не

Thanks! You've already liked this
No comments