Удивително реалистични 3D изображения върху паважа

Тези неве­ро­ят­ни рисун­ки с пас­тел на ули­ца­та от худож­ни­ка Курт Венер сами­те те са реа­лис­тич­ни, но кога­то мину­ва­чи ско­чат вър­ху сце­на­та, наис­ти­на ожи­вя­ват.

Thanks! You've already liked this