Топящи се в устата сладки

Източ­ник: bhg​.com от Paula на Pinterest

Необходими продукти:

1/​2 чаша мас­ло, раз­мек­на­то
1/​2 чаша маз­ни­на за тес­те­ни слад­ки­ши
2 чаши захар
1 чае­на лъжич­ка сода за хляб
1 чае­на лъжич­ка сос тар­тар
1/​8 чае­на лъжич­ка сол
3 жъл­тъ­ка на яйце
1/​2 чае­на лъжич­ка вани­лия
1 3/​4 чаши браш­но

Начин на приготвяне
  1. Загрей­те фур­на­та на 150ºС. В голя­ма купа раз­бий­те мас­ло­то и маз­ни­на­та за слад­ко за 30 сек с елек­т­ри­чес­ки мик­сер на сред­на до висо­ка ско­рост. Доба­ве­те захар­та, сода­та за хляб, сос тар­та­ра и сол­та. Раз­бий­те смес­та дока­то се сме­си доб­ре, като остър­г­ва­те от вре­ме на вре­ме стра­ни­те на купа­та. Раз­бий­те жъл­тъ­ци­те и вани­ли­я­та. Раз­бий­те с мик­се­ра кол­ко­то може­те браш­но. Оста­на­ло­то браш­но раз­бър­кай­те.
  2. Офор­ме­те браш­но­то 2,5 см топ­че­та. Наре­де­те топ­че­та­та на 2,5 см едно от дру­го вър­ху нена­мас­ле­на таб­ла за слад­ки.
  3. Пече­те в пред­ва­ри­тел­но загря­та фур­на от 12 до 14 мин или дока­то се офор­мят кра­и­ща­та; не оста­вяй­те кра­и­ща­та да ста­нат кафя­ви. Оста­ве­те слад­ки­те да се охла­дят за 1 мин вър­ху таб­ла­та, след това ги пре­мес­те­те вър­ху ска­рич­ка и ги оста­ве­те да изсти­нат.
Thanks! You've already liked this