Тебеширът премахва мазни петна!

Източ­ник: lifehacker​.com от Cuppa Joy на Pinterest

Запом­не­те това… и ще спа­си­те мно­го дре­хи от изхвър­ля­не! Тебе­ши­рът ще пре­мах­не маз­ни­те пет­на от дре­ха­та. Просто натрий­те маз­но­то пет­но с тебе­шир и после хвър­ле­те дре­ха­та в пералнята.

Thanks! You've already liked this