Татуировка от Назарено Тубаро

Източ­ник: nickwooster​.com от Klaus на Pinterest

Кра­си­ва тату­и­ров­ка изглеж­да­ща като два ръка­ва напра­ве­на в стил поин­ти­ли­зъм от Наза­ре­но Туба­ро. Пове­че­то от него­ви­те рабо­ти се осно­ва­ват на орга­нич­ни моти­ви, нари­су­ва­ни с точ­ки и линии.

Thanks! You've already liked this