Съвети как да премахнете лошия дъх по естествен начин

Под­дър­жа­не­то на доб­ра уст­на хиги­е­на е клю­чът към пре­мах­ва­не на лошия дъх , но има някои неща, кои­то може­те да напра­ви­те през деня, кои­то ще дър­жат лошия дъх настрана.

Нари­чан от лека­ри­те също и Oral malodor или Halitosis, лоши­ят дъх е изклю­чи­тел­но неп­ри­ят­на­та мириз­ма при издиш­ва­не. Той се смя­та за тре­та­та най-чес­та при­чи­на за тър­се­не на сто­ма­то­ло­гич­на помощ, но чес­то зъбо­ле­ка­ри­те не раз­по­ла­гат с доста­тъч­но позна­ния по въп­ро­са, за да пред­ло­жат най-пра­вил­но­то лече­ние. Лоши­ят дъх има голя­мо вли­я­ние вър­ху всич­ки аспек­ти на живо­та — соци­а­лен, про­фе­си­о­на­лен и личен на хора­та, кои­то стра­дат или си мис­лят че стра­дат от него.

Ако не да изле­ку­ва­ме хали­то­за­та, то поне можем да нама­лим ней­но­то въз­дейс­т­вие естес­т­вен начин. Пие­не­то на пове­че вода , кон­су­ми­ра­не­то на хра­ни, бога­ти на вита­мин C и избяг­ва­не на хра­ни като лук , чесън и репич­ки са само някои от тези съвети.

Съвети как да поддържате свеж дъх:

Вода: Жабу­ре­те се с мал­ко вода в уста­та (но тихо , не сил­но ) и я изпий­те или да го изплак­не­те . Хид­ра­та­ци­я­та е едно от реше­ни­я­та, тъй като, кога­то се дехид­ра­ти­ра­те , слюн­ка­та отде­ля­на в уста­та авто­ма­тич­но нама­ля­ва. Слюн­ка­та почис­т­ва уста­та, като раз­реж­да бак­те­ри­и­те, а те и тех­ни­те вто­рич­ни про­дук­ти са при­чи­на за сил­ния лош дъх.

Хра­ни, бога­ти на вита­мин C: пор­то­ка­ли­те, лимо­ни­те, киви и всич­ки цит­ру­со­ви пло­до­ве, бога­ти на вита­мин C пома­гат дъхът ви да е свеж. Вита­мин С е извес­тен с анти бак­те­ри­ал­но­то си действие.

Ябъл­ки: Кога­то отха­пем ябъл­ка, слюн­че­на­та сек­ре­ция се сти­му­ли­ра. Това бук­вал­но обли­ва уста­та и изплак­ва­ния мириз­ма­та идва­ща от бак­те­ри­и­те в уста­та, като по този начин дъхът ви се освежава.

Чай от кане­ла: Пома­га да запа­зим уста­та и дъха си свеж.

Ето още някол­ко неща, кои­то може­те да добавите.

Мен­та: Пове­че­то налич­ни на паза­ра про­дук­ти, кои­то пре­тен­ди­рат, че осве­жа­ват вашия дъх изпол­з­ват тази със­тав­ка. Лис­та­та от мен­та, кога­то се кон­су­ми­рат суро­ви имат силен и охлаж­дащ ефект, кой­то осве­жа­ва дъха.

Карам­фил: Тази под­прав­ка­та (защо­то ста­ва въп­рос за под­прав­ка­та, не за едно­и­мен­но­то цве­те) е чудес­ни за помощ­ник на хиги­е­на­та на уст­на­та кухи­на. Той тра­ди­ци­он­но се изпол­з­ва за облек­ча­ва­не на зъбо­бол, но също е и отлич­но сред­с­тво за лош дъх. Пъп­ки­те му могат да се ядат суро­ви, или като ги сме­си­те с чая.

Семе­на от резе­не (див копър): Нари­ча­но още коп­рецпол­с­ки копърапте­кар­с­ки копърморачфенелфен­хелсминдлъж­лив смин­дух, семе­на­та от това рас­те­ние се сер­ви­рат в някои изис­ка­ни рес­то­ран­ти в края на хра­не­не­то. Те са чуде­сен начин да се пре­бо­ри­те с лошия дъх. Освен това, те също спо­ма­гат да се отде­ля пове­че слюн­ка в уста­та ви, кое­то ги пра­ви чудес­ни за хра­нос­ми­ла­не също.

Кар­да­мон: Друг изклю­чи­тел­но попу­ля­рен аро­ма­ти­за­тор на дъха, кар­да­мо­на се изпол­з­ва за под­прав­ка на мно­го ястия. Ако го сдъв­че­те суров ще при­да­де на уста­та ви сил­но аро­мат­но уха­ние . Може­те също така да го доба­ви­те към вашия чай.

Джин­джи­фил: Отчу­пе­те мал­ко пар­че джин­джи­фил и го дъв­че­те око­ло мину­та, ако ви стис­ка. Джин­джи­фи­лът е доста пикан­тен! След като изплю­ва­те джин­джи­фи­ла изплак­не­те уста­та си с вода.

Слън­чог­ле­до­ви сем­ки: Тази люби­ма на бъл­га­ри­те зани­мав­ка, макар и мал­ка, зна­чи­тел­но нама­ля­ва лошия дъх със спе­ци­фич­на­та си, при­ят­на и сил­на миризма.

Thanks! You've already liked this