Супер-котка скейтбордист

Ако си мис­ли­те, че кот­ки­те могат само да лежат и да похап­ват, това видео ще ви изне­на­да. В него ще види­те кот­ка­та Дига, коя­то сери­оз­но се зани­ма­ва със скейт­борд под ръко­вод­с­тво­то на дре­сьо­ра Робърт Долу­ел из але­и­те на авс­т­ра­лийс­кия крайб­ре­жен град Кулан­га­та. Дига показ­ва завид­на тех­ни­ка в кара­не­то на скейт­борд, вклю­чи­тел­но пре­ми­на­ва­не на пре­пят­с­твия, сред кои­то и рот­вай­лер.

Thanks! You've already liked this