Суперхрани 5: Бял чай

Източ­ник: squidoo​.com от AS на Pinterest

Пове­че­то от лечеб­ни­те свойс­т­ва на белия чай идват от мно­го голя­мо­то коли­чес­т­во анти­ок­си­дан­ти, кои­то съдър­жа. Извес­т­но е, че анти­ок­си­дан­ти­те са изклю­чи­тел­но полез­ни за нашия орга­ни­зъм, и бели­ят чай е чуде­сен начин да си ги наба­вим в голя­мо количество!

Thanks! You've already liked this