Спанак, авокадо и козе сирене на грил

Източ­ник: tastespotting​.com от Cynthia на Pinterest

Необходими продукти

2 филии хляб
2 – 3 супе­ни лъжи­ци Пес­то „Зеле­на­та боги­ня с бил­ки“ (рецеп­та­та по-долу)
2 филий­ки леко бяло сире­не
някол­ко стрък­че­та пре­сен спа­нак бебе
¼ аво­ка­до, наря­за­но
2 супе­ни лъжи­ци козе сире­не, натро­ше­но
зех­тин (и мас­ло, ако оби­ча­те)

Начин на приготвяне

Нама­же­те око­ло 1 супе­на лъжи­ца пес­то „Зеле­на боги­ня“ с бил­ки вър­ху вся­ко пар­че хляб (2 супе­ни лъжи­ци общо, но ако сте чув­с­т­ви­тел­ни, може и по-мал­ко, пес­то­то е сил­но).

Вър­ху една филия хляб, доба­ве­те 1 пар­че сире­не, наря­за­но аво­ка­до, натро­ше­но­то козе сире­не, спа­на­ка, вто­ро­то пар­че сире­не, а след това отго­ре с вто­ра­та филия хляб. При­тис­не­те заед­но неж­но.

Загря­ва се 1 супе­на лъжи­ца зех­тин в тиган на сред­но слаб огън. (Ако иска­те да изпол­з­ва­те мас­ло, доба­ве­те го към мас­ло­то и го оста­ве­те да се сто­пи). Сло­же­те сан­д­ви­ча в мас­ло­то и изпе­че­те, дока­то хля­бът ста­не зла­тис­то кафяв. Натис­не­те леко сан­д­ви­ча отго­ре, след това го обър­не­те и изпе­че­те, дока­то и вто­ра­та стра­на ста­не зла­тис­то кафя­ва.

Песто „Зелена богиня“ с билки

Необходими продукти

1 ски­лид­ка чесън
1 (или 2, ако пред­по­чи­та­те) аншоа филе (в олио)
½ малък лук, наря­зан на сит­но (око­ло 1 супе­на лъжи­ца)
1 чае­на лъжич­ка лимо­нов сок
шепа пряс­но наря­зан маг­да­ноз
шепа къд­ра­во зеле
2 – 3 супе­ни лъжи­ци пряс­но наря­зан ест­ра­гон
1 супе­на лъжи­ца наря­зан див лук
¼ чаша зех­тин
сол и черен пипер на вкус

Начин на приготвяне<бh5>

Раз­бий­те чесън, аншоа и лук в кух­нен­с­ки робот, дока­то се наре­же. В про­це­со­ра доба­ве­те лимо­нов сок, маг­да­но­за, къд­ра­во­то зеле, ест­ра­го­на и дивя лук.

Мно­го бав­но раз­бий­те в зех­тин, дока­то зеле­то и бил­ки­те ста­нат доста­тъч­но сит­ни. Може да се нало­жи да доба­ви­те пове­че или по-мал­ко на зех­тин, в зави­си­мост от това кол­ко голя­ма е „шепа­та“ от бил­ки. Може­те също така от вре­ме на вре­ме да изклю­чи­те робо­та и да натис­не­те бил­ки­те надо­лу в купа­та помощ­та на шпа­ту­ла.

Под­пра­ве­те на вкус със сол и черен пипер (Може би няма да се нуж­да­ят от твър­де мно­го сол, ако сте изпол­з­ва­ли две аншоа).

Thanks! You've already liked this