Сок срещу махмурлук

Източ­ник: tonetiki​.com чрез Bonnie на Pinterest

Зна­е­те ли, че джин­джи­фи­лът и ман­го­то подоб­ря­ват мета­бо­лиз­ма? Освен това той е естес­т­ве­но широ­кос­пек­тър­но бол­ко­ус­по­ко­и­тел­но сред­с­тво и пома­га за вся­ка­къв вид бол­ка — от миг­ре­на до мен­с­т­ру­ал­ни спаз­ми. Той облек­ча­ва и при­ло­ша­ва­не­то сут­рин или при пъту­ва­не. Ман­го­то пък подоб­ря­ва хра­нос­ми­ла­не­то, засил­ва памет­та и е афро­ди­зи­ак. Така че тази напит­ка може да се пол­з­ва не само да се спра­ви­те с мах­мур­лу­ка кога­то сте пре­ка­ли­ли с алко­хо­ла, но и за тони­зи­ра­не все­ки ден.

Може да изпол­з­ва­те 2‑литрова кана или голя­ма 4‑литрова бутил­ка от мине­рал­на вода, или в голя­ма чаша, само тряб­ва да има­те пред­вид, че посо­че­ни­те тук про­дук­ти­те са за 4 лит­ра, така че за 2 лит­ра да ги нама­ли­те на поло­ви­на.

Може да изпол­з­ва­те пряс­но или замра­зе­но ман­го и пре­сен джин­джи­фил. Джин­джи­фи­лът на прах няма същия вкус и може да ста­не на топ­чи­ци във вода­та.

Про­дук­ти за 4 лит­ра, но може да се нали­ва отно­во 2 – 4 пъти вода, дока­то вку­сът се загу­би.

  • 1 корен­че джин­джи­фил
  • 1 чаша пряс­но или замра­зе­но ман­го

Обе­ле­те джин­джи­фи­ла, като изпол­з­ва­те гър­ба на лъжи­ца или белач­ка за зелен­чу­ци, но обе­ле­те само част­та, коя­то ще изпол­з­ва­те. С остър нож отре­че­те 3 – 4 пар­чен­ца с голе­ми­на­та и дебе­ли­на­та на моне­та от 50 сто­тин­ки. Пус­не­те ги в кана­та и доба­ве­те ман­го­то.

След това сипе­те 3 чаши лед а отго­ре налей­те вода­та. Поста­ве­те в хла­дил­ни­ка за 1 – 3 часа пре­ди да сер­ви­ра­те. Вмес­то леде­ни куб­че­та пус­не­те две пар­чен­ца замра­зе­но ман­го, а ако изпол­з­ва­те пряс­но ман­го — пред­ва­ри­тел­но може да отре­же­те някол­ко куб­че­та и да ги замра­зи­те.

Thanks! You've already liked this