Слънчев водонагревател от пластмасови бутилки

От това видео ще раз­бе­ре­те как с под­ръч­ни мате­ри­а­ли да си напра­ви­те слън­чев водо­наг­ре­ва­тел, кой­то да загря­ва вода­та над 60°C.


Ето как може да си напра­ви­те мно­го ефек­ти­вен водо­наг­ре­ва­тел от голе­ми плас­т­ма­со­ви (PET) бутил­ки. Поста­ве­те във вся­ка бутил­ка 3,50 мет­ра чер­но мар­ку­че за поливане.
Този водо­наг­ре­ва­тел изпол­з­ва пар­ни­ко­вия ефект, кой­то се полу­ча­ва във вся­ка бутил­ка. По същия начин през лято­то вът­ре в кола­та тем­пе­ра­ту­ра­та ста­ва мно­го по-висо­ка от външната.
Тъй като кога­то вод­ни­ят поток е спрян вода­та в мар­ку­че­та­та се нагря­ва пове­че, е доб­ре да изпол­з­ва­те тай­мер с 1 мин. вклю­че­но и 1 мин. изклю­че­но поло­же­ние. Това също ще пред­па­зи мото­ра на пом­пич­ка­та от прегряване.
Със мал­ка вод­на пом­пич­ка вода­та цир­ку­ли­ра и тем­пе­ра­ту­ра­та се покачва.
По-доб­ре ще бъде да изпол­з­ва­те пом­пич­ка пол­з­ва­ща прав ток 12 V мотор­на пом­пич­ка, свър­за­на за някол­ко солар­ни клетки.
За да подоб­ри­те ефек­тив­ност­та, може­те да зале­пи­те отдо­лу на бутил­ки­те алу­ми­ни­е­во фолио, като по този начин ще кон­цен­т­ри­ра­те пове­че топ­ли­на във тях.
Този слън­чев водо­наг­ре­ва­тел може да се раз­ши­ри, като се свър­жат пове­че бутил­ки и гру­пи бутил­ки, така че да слу­жи за под­гря­ва­не на вода­та във воден басейн.

How to make a water heater with big plastic (PET) bottles. Inside each bottle there is a 3.5 meteres piece of 4 mm drip watering tubing.

This heater takes advantage of the greenhouse effect inside the bottles. It is like the heat inside a car in the sun in summer.

Since when the circuit is stopped the water heats more inside the tubing it woul be a good idea to use a timer with i. e. 1 minute ON and 1 minute OFF. This also would protect the pump motor from excessive heating.

With a small water pump the water is cycled and the temperature rises.

It would be better to use a 12 volt DC motor water pump connected to several solar cells.

You can also try to paste a sheet of aluminum foil in order to concentrate more heat inside the bottles.

The solar water heater is scalable, so you can connect more bottles and groups of bottles in order to heat a swimming pool.

Thanks! You've already liked this