Само 4 кг от главния агент на ботокса са достатъчни, за да се отрови цялото човечество

Глав­ни­ят пара­ли­ти­чен агент в доб­ре извес­т­ния напос­ле­дък покрай опи­ти­те за раз­кра­ся­ва­не ботокс е Clostridium Botulinum – грам-пози­тив­на, споро­образу­ваща бак­те­рия във фор­ма­та на пръ­чи­ца. Тя при­чи­ня­ва боту­ли­зъм и е едно от най-ток­сич­ни­те съз­да­ния в све­та, тъй като про­из­веж­да някол­ко ток­си­ни, при­чи­ня­ва­щи ост­ра­та вяла пара­ли­за (AFP), оби­чай­на за ботулизма.

Най-извес­т­ни са ней­ни­те нев­ро­ток­си­ни, раз­де­ле­ни на 7 под­ти­па от А до G. Само една чае­на лъжич­ка от тази отро­ва е доста­тъч­на, за да убие цяло­то насе­ле­ние на САЩ, а 4 килог­ра­ма – цяло­то чове­чес­т­во. Пръ­чи­ца­та на боту­лиз­ма предиз­вик­ва пара­лич на диаф­раг­ма­та, раз­къс­ва връз­ка­та меж­ду мозъ­ка и мус­ку­ли­те, довеж­да до афик­сия – със­то­я­ние, при кое­то орга­низ­мът не полу­ча­ва доста­тъч­но коли­чес­т­во кислород.
Тази смър­то­нос­на бак­те­рия се нами­ра прак­ти­чес­ки нався­къ­де. Тя е ана­е­роб­на ( т.е. не нуж­да­е­ща се от кис­ло­род) спо­ро­об­ра­зу­ва­ща бак­те­рия, коя­то про­из­веж­да овал­ни, ендос­по­ри (трай­ни вът­реш­ни обра­зу­ва­ния в цитоплазмата).

C. botulinum може да се наме­ри в поч­ва­та на всич­ки кон­ти­нен­ти и издър­жа как­то в адс­кия пек на пус­ти­ни­те, така и на сту­да в Антар­к­ти­ка или в соле­на мор­с­ка вода. Всич­ко това гово­ри за ней­на­та иде­ал­на спо­соб­ност да се приспо­со­бя­ва към раз­лич­ни усло­вия на при­род­на­та сре­да. Един­с­т­ве­но­то, кое­то спа­ся­ва човек от зара­за­та на пръ­чи­ца­та е сто­маш­ни­ят сок, кой­то уни­що­жа­ва раз­ви­ти­е­то на бак­те­ри­я­та. Ако спо­ри­те започ­нат да се обра­зу­ват, е мно­го труд­но да се прекра­ти тях­но­то нарас­т­ва­не. Те труд­но се дезин­фек­ти­рат дори при 10-минут­но изва­ря­ва­не. Опти­мал­ни­те усло­вия за раз­ви­тие на пръ­чи­ца­та на боту­лиз­ма се запаз­ва, напри­мер при сту­де­но­то кон­сер­ви­ра­не чрез замра­зя­ва­не. При изпол­з­ва­не на зара­зе­на хра­на само една хап­ка от про­дук­та сти­га, човек да се зара­зи и умре за един ден. Нито едно живот­но на пла­не­та­та няма иму­ни­тет към буту­ли­зъм. Само един грам от тази спо­ро­нос­на пръ­чи­ца на килог­рам телес­на маса е гаран­ция за раз­ви­тие на боту­ли­зъм и лета­лен изход. Въз­рас­тен слон, кой­то тежи 5,5 тона ще умре за по-мал­ко от 3 дни при упот­ре­ба­та в хра­на­та на 0,005454 мг от смър­то­нос­ния токсин.

Thanks! You've already liked this