Руми и суфизмът


Руми и суфизмът
Автор: Ева Майе­ро­вич
Кни­га за све­тов­но­из­вес­т­ния пер­сийс­ки поет Мау­ла­на Джа­ла­луд­дин Руми (1207−1273 г.). Той е един от най-вели­ки­те ислям­с­ки мис­ти­ци, автор на мону­мен­тал­ни­те про­из­ве­де­ния “Диван‑е Шамс”, “Мас­на­ви”, “Фихи ма фихи”. Веко­ве наред про­ник­но­ве­на­та му поезия буди въз­хи­ще­ни­е­то, прекло­не­ни­е­то и призна­ни­е­то на Вер­ни­те на Любовта.

Още за кни­га­та може да научи­те или да си я поръ­ча­те тук.

Thanks! You've already liked this